eReport.sk
súd, kladivko, žena, sudkyňa
Ilustračné foto: shutterstock

Bizarné rozhodnutie? Odborná kritika o prepustení „čurillovcov“: Súd prevzal len argumentáciu obhajoby!


Krajský súd zrušil väzbu štyroch vyšetrovateľov NAKA, mediálne známych ako „čurillovci“ a tak sú stíhaní na slobode. Okrem toho súd konštatoval aj neodôvodnenosť samotného trestného stíhania. Celý prípad podrobil tvrdej, ale vecnej a odbornej kritike emeritný trestný sudca a vysokoškolský pedagóg Peter Šamko.

Štyria vyšetrovatelia NAKA si mali podľa obvinení vymýšľať dôvody na začatie trestných stíhaní voči osobám s opozičným politickým pozadím a zneužívať tak svoje kompetencie. Dôkazmi, ktoré stoja proti nim, sú verejnosti známe legálne (súdom nariadené) odposluchy a výpovede agenta. Krajskému súdu však ani takéto dôkazy nestačia a rozhodol v prospech týchto štyroch vyšetrovateľov. Šamkova podrobná a rozsiahla analýza však odhaľuje značné medzery v tomto súdnom rozhodnutí.

Kraj­ský súd uvie­dol len minimum vlas­tných práv­nych úvah

Najspornejším faktom je podľa Šamka to, že súd do svojho rozhodnutia nezahrnul žiadne vlastné právne úvahy a obmedzil sa len na prevzatie argumentácie obhajoby, teda štyroch obvinených vyšetrovateľov NAKA. „Žiaľ, je na ško­du ve­ci, že kraj­ský súd vo svo­jom uz­ne­se­ní uvie­dol len minimum vlas­tných práv­nych úvah (ak vô­bec ne­ja­ké) a zväč­ša sa iba ob­me­dzil na nek­ri­tic­ké prevzatie (opí­sa­nie) čas­to nes­práv­nej práv­nej ar­gu­men­tá­cie jed­nej pro­ces­nej stra­ny, kto­rá tú­to argumentáciu vý­raz­ne a dl­ho­do­bo pro­pa­go­va­la aj vo ´svo­jom´ me­diál­nom pries­to­re,“ vyjadril sa Šamko.

Bizarností na prípade je vraj viac

Emeritný trestný sudca ďalej upozorňuje na fakt, že rozhodnutie krajského súdu je neštandardné: „Ide o v praxi oje­di­ne­lú a práv­ne za­ují­ma­vú prob­le­ma­ti­ku“, skonštatoval. Šamko sa dotkol aj rozdielu medzi okresným a krajským súdom pri posudzovaním dôkazov. Zatiaľ, čo okresný súd zobral mediálne známe odposluchy v úvahu, krajský súd tvrdí, že „odposluchy nie je možné preceňovať“.

Ata­ky po­li­ti­kov na sud­cu ok­res­né­ho sú­du (že tre­ba vo­či nemu vy­vo­diť zod­po­ved­nosť za je­ho roz­hod­nu­tie a po­dob­ne) je nut­né dô­raz­ne od­miet­nuť, nakoľko sud­cu ne­mož­no tres­tať za to, že sa nes­prá­val pri hodnotení dô­ka­zov ako kraj­ský súd.

Emeritný trestný sudca a vysokoškolský pedagóg Peter Šamko.

Toto však nie je jediná bizarnosť, ktorú Šamko objavil v celom prípade. Súdu vytkol aj viaceré konštatovania týkajúce sa procesu začatia vyšetrovania a jeho priebehu. „Je tu kraj­ským sú­dom pre­zen­to­va­ný zá­ver, že na za­ča­tie tres­tné­ho stí­ha­nia vo ve­ci sta­čia aj dom­nien­ky, špe­ku­lá­cie, paranoja, či kle­be­ty“, konštatuje Šamko.

Vraj ab­sen­tu­je spô­so­be­nie ško­dy inej oso­be

Súd mal takýmto spôsobom obhajovať, že konanie štyroch vyšetrovateľov bolo v súlade so zákonom: „Ďa­lej, že je nor­mál­nou bež­nou praxou na po­lí­cii, že sa skut­ky vy­tvá­ra­jú pod­ľa to­ho, aby ´se­de­li´ na vy­bra­nú práv­nu kva­li­fi­ká­ciu a aby tak bo­la za­lo­že­ná prís­luš­nosť tej správ­nej pro­ku­ra­tú­ry, dokonca pod­ľa kraj­ské­ho sú­du ma­jú tak­to pra­co­vať aj od­vo­la­cie se­ná­ty na sú­doch.“ Šamko k takejto argumentácii súdu pridal aj kritický komentár: „Po­kiaľ vie­me, tak od­vo­la­cie senáty po­su­dzu­jú sku­tok a nie­ke­dy sa pri ňom dis­ku­tu­je o práv­nej kva­li­fi­ká­cii a nie nao­pak“.

Krajský súd sa podľa Šamka rozhodol posúdiť aj situáciu, kedy by bol skutok štyroch vyšetrovateľov naozaj posudzovaný ako začatie trestného stíhania pre vymyslený skutok. „Napokon kraj­ský súd ozna­mu­je, že ak by aj ná­ho­dou doš­lo k za­ča­tiu tres­tné­ho stí­ha­nia vo ve­ci pre vy­mys­le­ný sku­tok, tak aj tak by neš­lo o trest­ný čin zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho činiteľa pre­to­že ab­sen­tu­je spô­so­be­nie ško­dy inej oso­be,“ pripomenul Šamko s istou dávkou irónie v texte.

Pravdou je, že spôsobenie škody inej osoby by v takomto prípade bolo zrejmé, keďže trestné stíhanie sa za takéto poškodenie objektívne dá považovať.

Ata­ky po­li­ti­kov na sud­cu ok­res­né­ho sú­du treba odmietnuť

Ako vieme, po rozhodnutí krajského súdu sa zniesla kritika na sudcu okresného súdu, ktorý rozhodol proti „čurillovcom“. „Sú­čas­né ata­ky po­li­ti­kov na sud­cu ok­res­né­ho sú­du (že tre­ba vo­či nemu vy­vo­diť zod­po­ved­nosť za je­ho roz­hod­nu­tie a po­dob­ne) je nut­né dô­raz­ne od­miet­nuť, nakoľko sud­cu ne­mož­no tres­tať za to, že sa nes­prá­val pri hodnotení dô­ka­zov ako kraj­ský súd, t. j., že bez­výh­rad­ne ne­akcep­to­val prí­beh pos­kyt­nu­tý jed­nou pro­ces­nou stra­nou,“ dodal v záverečnej časti svojho odborného komentára Šamko.

Celý jeho komentár si môžete prečítať na portáli pravnelisty.sk.

Mohlo by vás zaujímať:

  1. Sprava dočasne poverený prezident Policajného zboru SR Štefan Hamran a minister vnútra SR Roman Mikulec
  2. Na snímke advokát Peter Kubina prichádza na Okresný súd (OS) Bratislava III, 15. septembra 2021 v Bratislave.
  3. Jeden z kvarteta trestne stíhaných vyšetrovateľov NAKA, Pavol Ďurka.
  4. Nik ťa nechce!
  5. Andrej Stančík pred budovou Generálnej prokuratúry SR.
  6. Robert Fico na snímke z videa.
  7. Inštitút väzby je na Slovensku stále problematický
  8. Roman Mikulec
  9. Na snímke advokát Peter Kubina prichádza na Okresný súd (OS) Bratislava III, 15. septembra 2021 v Bratislave.

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Bizarné rozhodnutie? Odborná kritika o prepustení „čurillovcov“: Súd prevzal len argumentáciu obhajoby!

KOMENTOVALI STE: