eReport.sk
Mária Kolíková, foto:tasr

Sudca Šamko ostro kritizuje Kolíkovú: Chce mať zo sudcov poslušných policajných mopslíkov!

Sype sa to na ňu z každej strany! Šéfka rezortu spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) čelí po jej rozhodnutí odvolať z funkcie predsedu Okresného súdu Bratislava III Romana Fitta vlne ostrej kritiky od sudcov a právnikov. Dôvodom odvolania Fitta má byť medializovaný zásah NAKA priamo v priestoroch Okresného súdu. Ten konanie polície odsúdil a ich postup označil za nezákonný. Preto je na mieste otázka, či sa ministerka spravodlivosti len nechcela zbaviť pre vládu nepohodlného sudcu?

K problematike sa pre redakciu eReport vyjadrila aj sudkyňa Marcela Kosová. Krajský sudca Peter Šamko prostredníctvom odborného blogu na portáli právnelisty zareagoval na Kolíkovej konanie, ktoré ostro odsúdil.

Šamko: Podľa ministerky pred­se­da sú­du mu­sí mať vlas­tnos­ti policajného mop­slí­ka

„Do­vo­lím si tvr­diť, že od­vo­la­nie pred­se­du Ok­res­né­ho sú­du Bra­tis­la­va III JUDr. Ro­ma­na Fit­ta dňa 10.06.2022 mi­nis­ter­kou spra­vod­li­vos­ti a to z dô­vo­dov, kto­ré v tom­to svo­jom zve­rej­ne­nom roz­hod­nu­tí uvied­la, sa do de­jín slo­ven­skej jus­tí­cie za­pí­še ako ha­neb­ný po­čin. Je to to­tiž po­ní­že­nie ce­lej jus­tí­ce, keď mi­nis­ter­ka preu­ká­za­la po­dria­de­nosť vo­či vy­vo­le­nej čas­ti po­lí­cie a vô­bec nev­za­la do úva­hy, že pred­se­da sú­du nie je za­mes­tnan­com po­lí­cie a je­ho úlo­hou ani nie je „kri­viť“ zá­kon v pros­pech po­lí­cie, či „pod­kla­dať“ sa po­div­ným po­žia­dav­kám po­lí­cie,“ uvádza Šamko v blogu.

Sudcovia postupovali správne

„Mi­nis­ter­ka spra­vod­li­vos­ti uvá­dza „Vzá­jom­ná ko­mu­ni­ká­cia prís­luš­ní­kov NA­KA a zá­kon­nej sud­ky­ne bo­la kon­flik­tná, pri­čom ma­lo dôjsť k hlas­nej vý­me­ne ná­zo­rov. Po­va­žu­jem za nep­ri­ja­teľ­né, že ste v tej­to vy­hro­te­nej si­tuá­cii ne­le­gi­ti­mo­va­li svo­ju po­zí­ciu pred­se­du Ok­res­né­ho sú­du Bra­tis­la­va III vo vzťa­hu k prís­luš­ní­kom NA­KA a ne­ko­na­li z ti­tu­lu or­gá­nu ria­de­nia sú­du,“ uvádza Šamko.

Mohlo by vás zaujímať:

  1. Ján Drgonec
  2. Robert Kaliňák na snímke z videa
  3. Ján Drgonec

„Sudca primomína ministerke Kolíkovej viacero vecí: „Pri­po­mí­nam mi­nis­ter­ke spra­vod­li­vos­ti, že zá­kon­ná sud­ky­ňa vo svo­jej vý­hrad­nej kom­pe­ten­cii vy­ba­vo­va­la žia­dosť po­lí­cie o vy­da­nie spi­su a tú­to aj vy­ba­vi­la. Pred­se­da sú­du v tej­to ve­ci ne­bol zá­kon­ným sud­com, pri­čom si­tuácia si zjav­ne ne­vy­ža­do­va­la žiad­ny zá­sah pred­se­du sú­du „z ti­tu­lu or­gá­nu ria­de­nia sú­du“. Na­po­kon, po­li­cajt ani nep­ri­šiel na súd za pred­se­dom sú­du, ani sa ne­do­ža­do­val pred­se­du sú­du, ale ce­lú zá­le­ži­tosť rie­šil so zá­kon­nou sud­ky­ňou. Pred­se­da sú­du ani ne­mal ako vy­rie­šiť tú­to zá­le­ži­tosť, keď­že ne­bol zá­kon­ným sud­com, ne­mal mož­nosť roz­hod­núť o vy­da­ní spi­su a ne­mal ani mož­nosť za­sa­ho­vať do roz­ho­do­va­cej čin­nos­ti zá­kon­nej sud­ky­ňe, kto­rá roz­hod­la tak, že spis vy­dať po­lí­cii od­miet­la.“

Trestné stíhanie dotknutých sudcov?

„A aby to­ho ne­bo­lo má­lo, ší­ria sa re­či, že vy­vo­le­ná časť po­lí­cie do­kon­ca ve­die tres­tné ko­na­nie pre po­doz­re­nie zo spá­chania tres­tné­ho či­nu ma­re­nia spra­vod­li­vos­ti, kto­ré má byť na­mie­re­né vo­či dr­zým sud­com, kto­rí po­lí­cii brá­ni­li v zís­ka­ní spi­su. Tak to má byť. Ak si pred­se­da sú­du do­vo­lil po­dať pod­net na po­li­caj­tov, kto­rý bol ge­ne­rál­nou pro­ku­ra­tú­rou vy­hod­no­te­ný ako ozná­me­nie o mož­nom po­doz­re­ní zo spá­chania tres­tné­ho či­nu zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa, tak sa pred­sa mu­sí za­čať viesť aj proti­vy­šet­ro­va­nie,“ dopĺňa vo svojom blogu Krajský sudca Peter Šamko


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Sudca Šamko ostro kritizuje Kolíkovú: Chce mať zo sudcov poslušných policajných mopslíkov!

Odoberať
Upozorniť na
1 Komentár
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasovaných
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

Čítajte viac…

Politika

Správy

Celebrity

Šport

Zaujímavosti