eReport.sk

Zaradí Hamran NBÚ medzi temné sily? Sudca Šamko: Úrad pripomenul polícii, že zákon platí aj pre ňu!


Postup príslušníkov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) na Okresnom súde Bratislava III z apríla tohto roku nebolo v poriadku ani podľa Národného bezpečnostného úradu. Podľa bratislavského krajského sudcu Petra Šamka vy­jad­re­nie NBÚ nie je prek­va­pu­jú­ce, pretože ustanove­nia Tres­tné­ho po­riad­ku sú dos­ta­toč­ne jas­ne for­mu­lo­va­né. „Nie je mož­né ich ohý­bať, či po­pie­rať len pre­to, že sa to ho­dí ur­či­tej čas­ti or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní,“ pripomenul Šamko. 

Krajský sudca, ktorý sa stanovisku NBU venoval na stránke pravnelisty.sk nemá žiadne ilúzie o tom, že reakcia úradu všetci prijmú ako holý a zároveň poľutovaniahodný fakt, ktorý poukazuje na to, že sa v praxi uplatňujú nezákonné postupy. „Sa­moz­rej­me vy­jad­re­nie toh­to úra­du bu­de te­raz vy­bra­ný­mi oso­ba­mi a mé­dia­mi ba­ga­te­li­zo­va­né, zľah­čo­va­né, či kri­ti­zo­va­né ako prek­ra­ču­jú­ce kompe­ten­cie toh­to úra­du a NBÚ bu­de mož­no za­ra­de­ný me­dzi tem­né si­ly a sú­časť niek­to­rej zo zlo­či­nec­kých sku­pín,“ upozornil Šamko.

Mimochodom, slovné spojenie „temné sily“, rád používal policajný prezident Štefan Hamran, ktorý tak označoval údajných záškodníkov v bezpečnostných zložkách štátu, keď vypukla tzv. vojna v polícii. “Temné sily útočia na poctivých policajtov, temné sily sa mobilizujú,” odkazoval verejnosti Hamran. 

Mohlo by vás zaujímať:

  1. Ján Drgonec
  2. Kde je pani prezidentka?
  3. Hamran a čurillovci sa vyhrážajú
  4. Definitívne v Súdnej rade skončili
  5. Minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO).
  6. V hlavnej úlohe kajúcnici
  7. Na archívnej snímke eskorta privádza bývalého šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa na Špecializovaný trestný súd.
  8. Roman Fitt (vpravo) na Ústavnoprávnom výbore NR SR. Naľavo v pozadí Mária Kolíková.
  9. Sudkyňa a členka Súdnej rady SR Marcela Kosová

A teraz späť ku zásahu NAKA na súde. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) pred krátkym časom odvolala predsedu Okresného súdu Bratislava III. Romana Fitta za to, že podľa nej nepostupoval správne, keď v apríli tohto roku si príslušníci NAKA na súd prišli pre spisy kajúcnikov Ľudovíta Makóa a Borisa Beňu, ktoré obsahovali aj utajenú prílohu. Fitt tvrdí, že sa príslušníci vyhrážali, že vylomia trezor a násilne si chceli otvárať aj kancelárie jednotlivých sudcov. Tvrdili mu dokonca, že majú so sebou aj zámočníka. 

Polícia si bola vraj vedomá, že ignoruje zákon

„Z Tres­tné­ho po­riad­ku ako aj dot­knu­tých zá­ko­nov mož­no vy­vo­diť, že vzhľa­dom na po­vin­nosť mlčanlivosti (oh­ľad­ne vy­šet­ro­va­cie­ho spi­su) a po­vin­nosť za­cho­vá­vať vec v taj­nos­ti (oh­ľad­ne utajovanej príl­ohy), kto­ré via­žu sud­cu a vzhľa­dom na ab­sen­ciu os­lo­bo­de­nia sud­cu od tých­to povinností, ne­bo­lo mož­né, aby zá­kon­ná sud­ky­ňa ak­cep­to­va­la po­li­caj­nú žia­dosť o vy­da­nie spi­sov (spi­sy vy­dať ne­moh­la a ak by tak uro­bi­la do­pus­ti­la by sa proti­práv­ne­ho ko­na­nia), pri­čom po­lí­cia si mu­se­la byť tej­to sku­toč­nos­ti ve­do­má a na­priek to­mu v roz­po­re so zá­ko­nom ´tla­či­la´ zá­kon­nú sud­ky­ňu a nás­led­ne aj služ­bu­ko­na­jú­ce­ho sud­cu (kto­rý na­vy­še spi­sy ani ne­mal k dis­po­zí­cii, keďže ne­bol zá­kon­ným sud­com), aby spi­sy vy­da­li a tým po­ru­ši­li zá­kon,“ pripomenul stále platné zákonné mantinely, ktoré polícia podľa viacerých odborníkov, teda nielen podľa Šamka, ignorovala.

„Te­raz sa k tým­to ná­zo­rom pri­dal aj Ná­rod­ný bez­peč­nost­ný úrad, kto­rý bol po­žia­da­ný o vyjadrenie a kto­rý tak­tne po­lí­cii pri­po­me­nul, že zá­kon by ma­la dodr­žia­vať aj po­lí­cia a jej postup ozna­čil za ´znač­ne neš­tan­dard­ný´,“ vysvetlil Šamko.

Zo sta­no­vis­ka Ná­rod­né­ho bez­peč­nos­tné­ho úra­du vy­bral krajský sudca podľa vlastných slov najpodstatnejšie zá­ve­ry, prinášame ich na druhej strane bez cenzúry, tak ako ich zverejnil Šamko.???

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Zaradí Hamran NBÚ medzi temné sily? Sudca Šamko: Úrad pripomenul polícii, že zákon platí aj pre ňu!

Odoberať
Upozorniť na
1 Komentár
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasovaných
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

KOMENTOVALI STE: