tuzla evden eve nakliyat
eReport.sk
Boris Nosek, právnik združenia Klub 500.
Boris Nosek, právnik združenia Klub 500. Foto: linkedin.com

Ozval sa právnik Sotákovho Klubu 500! A pýta sa: Kto bude strážiť strážcov samotných?

Jeden z právnikov združenia najväčších zamestnávateľov – Klubu 500 si myslí, že by sa v demokratickom štáte ako je Slovensko, práve v rámci ochrany demokracie, mal začať riešiť legislatívny proces, prostredníctvom ktorého prijíma vláda premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) rôzne zákonné úpravy. Právnik Boris Nosek sa svojim príspevkom na portáli pravnelisty.sk pridal k výrazným kritikom súčasnej vlády. Z jeho textu je totižto cítiť podozrenie, že skrátené legislatívne konanie, ktoré značne obmedzuje verejnú diskusiu ohľadom jednotlivých vládnych návrhov, môže z právneho hľadiska ohrozovať demokratické zriadenie.

Právnik sa vo svojom komentári okrem iného legitímne pýta, že čo sa udeje v prí­pa­de, ak štát nedodr­žia­va vlas­tné „pra­vid­lá hry“ a pri­tom niet stráž­cu, kto­rý by bdel nad ich dodr­žia­va­ním.

Related Posts

  1. Zľava Daniel Lipšic a Štefan Hamran na archívnej snímke.
  2. Vladimír Soták na videosnímke počas tlačovky.

„Náš práv­ny sys­tém je za­lo­že­ný na tzv. sys­té­me bŕzd a proti­váh. V le­gis­la­tív­nom pro­ce­se ide najmä o štá­dium, do kto­ré­ho sa mô­že prih­lá­siť ve­rej­nosť a mô­že si nás­led­ne há­jiť svo­je zá­uj­my, prí­pad­ne má mi­ni­mál­ne prá­vo na ´vy­po­ču­tie´ a to tým spô­so­bom, že up­lat­ní pri­po­mien­ky k navr­ho­va­nej re­gu­lá­cií. Prob­lém sa však vy­sky­tu­je v prí­pa­de up­lat­ne­nia skrá­te­né­ho le­gis­la­tív­ne­ho ko­na­nia. Tým­to spô­so­bom je mož­né úpl­ne za­me­dziť prís­tu­pu ve­rej­nos­ti k oboz­ná­me­niu sa s navr­ho­va­ným práv­nym pred­pi­som a rov­na­ko up­lat­ňo­vať svo­je vý­hra­dy k le­gis­la­tí­ve,“ uvádza Nosek.

Porušuje vláda pravidelne zákony?

Vláda podľa Noseka nie len, že nedodržiava sľuby, ktoré dala voličom v programovom vyhlásení vlády, ale dokonca porušuje viaceré zákony, často s cieľom čo najrýchlejšie prijať kontroverzné zákonné úpravy, napríklad aj novelu trestného zákona.

„V sú­čas­nej do­be za­čí­na­me byť sved­ka­mi no­vých tren­dov pred­sta­vi­te­ľov vý­kon­nej mo­ci, kto­rí rezig­no­va­li na svo­je prís­ľu­by, kto­ré uvá­dza­jú vo vlas­tnom PVV a zá­ro­veň pri vý­ko­ne ve­rej­nej funkcie kom­plet­ne re­zig­no­va­li na dodr­žia­va­nie sta­no­ve­ných zá­kon­ných pra­vi­diel ve­de­nia legislatív­ne­ho pro­ce­su. Uve­de­ná si­tuácia je mož­ná len na zá­kla­de to­ho, že neexis­tu­je žiad­na brzda pri výkon­e ich mo­ci v tej­to ob­las­ti. Do ur­či­tej mie­ry je mož­né chá­pať ako „br­zdu a protiváhu“ právomoc pre­zi­den­ta SR a Ústav­né­ho sú­du, av­šak v ur­či­tých prí­pa­doch mô­že dôjsť aj k obí­de­niu ta­ké­ho­to me­cha­niz­mu,“ upozorňuje Nosek.

Ako príklad uvádza nový trestný čin

Nový trestný čin „šírenia nepravdivej informácie“ už od uverejnenia návrhu vzbudzoval výraznú kritiku a značné pochybnosti. Okrem prirýchleho legislatívneho procesu je otázne, že či niekto vie naplnenie takejto skutkovej podstaty pravdivo a objektívne posúdiť a či do celého procesu nebude vstupovať to, či je posudzovaná informácia/názor v súlade s ideológiou vládnej moci. Vláde vytvorením takéhoto trestného činu podľa mnohých mohol vzniknúť nástroj na odstraňovanie názorových oponentov.

„Na­ko­niec v tej­to sú­vis­los­ti je dob­ré spo­me­núť fe­no­mén, kto­rý sa ob­ja­vu­je vo ve­rej­nej dis­ku­sii nap­rík­lad aj pri no­ve­le Tres­tné­ho zá­ko­na, kto­rej cie­ľom je za­viesť no­vý trest­ný čin ší­re­nia nepravdivej in­for­má­cie. Ten­to trest­ný čin má mať zá­klad v kon­cep­cii v tzv. brá­nia­cej sa demokracie, čo zna­me­ná, že de­mok­ra­tic­ká spo­loč­nosť má prá­vo ob­me­dzo­vať/tres­tať ur­či­té správa­nie le­bo oh­ro­zu­je sa­mot­nú de­mok­ra­ciu ako ta­kú. V tom­to na­ra­tí­ve je pot­reb­né sa po­zrieť aj poh­ľa­dom brá­nia­cej sa de­mok­ra­cie na ab­sen­ciu dodr­žia­va­nia zá­kon­ných ga­ran­cií v legislatívnom pro­ce­se. My ako ad­re­sá­ti práv­nych no­riem v de­mok­ra­tic­kom a práv­nom štá­te, má­me prá­vo a nárok v zmys­le plat­nej le­gis­la­tí­vy na zá­kon­ný, pred­ví­da­teľ­ný a tran­spa­rent­ný legis­la­tív­ny pro­ces,“ upozorňuje právnik.

Zhubná forma legislatívneho procesu?

Skrátený legislatívny proces sa pri tom, v prípade pokračovania jeho nadmerného užívania v citlivých otázkach, môže stať pre demokratickú spoločnosť zhubným.

„Z toh­to dô­vo­du je na mies­te uva­žo­vať v in­ten­ciách brá­nia­cej sa de­mok­ra­cie aj pred zhub­nou formou le­gis­la­tív­ne­ho pro­ce­su, kto­rá v ko­neč­nom dôs­led­ku po­ru­šu­je všet­ky pí­sa­né pra­vid­lá ale aj ne­pí­sa­né prin­cí­py, kto­ré ma­jú pla­tiť v de­mok­ra­tic­kom práv­nom štá­te. Z tých­to dô­vo­dov je potreb­né za­čať od­bor­nú ale aj ve­rej­nú dis­ku­siu o pot­re­be kon­tro­ly skrá­te­né­ho le­gis­la­tív­ne­ho kona­nia, kto­ré­ho dô­vod­nosť bu­de ochra­ňo­vať ne­zá­vis­lý or­gán,“ uzavrel Nosek.

Zdroj: pravnelisty.sk


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Ozval sa právnik Sotákovho Klubu 500! A pýta sa: Kto bude strážiť strážcov samotných?

Odoberať
Upozorniť na
0 Komentáre
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

Čítajte viac…

Šport

Politika

Správy

Celebrity

Šport

Zaujímavosti

cialis
findik haber oku