eReport.sk
Minister obrany Jaroslav Naď Foto: tasr

Podľa Fábryho vláda nezvláda kritiku obrannej dohody: Zaznievajú agresívne útoky voči osobám s iným názorom!

„Čím sa o do­ho­de o spolu­prá­ci v ob­las­ti ob­ra­ny s USA viac dis­ku­tu­je, tým viac za­znie­va­jú ag­re­sív­ne úto­ky vo­či všet­kým oso­bám, kto­ré vzná­ša­jú k návr­hu do­ho­dy pri­po­mien­ky. Ten­to ja­zyk ko­mu­ni­ká­cie však pri­ná­ša ri­zi­ká aj pre sa­mot­ných pred­kla­da­te­ľov,“ píše známy právnik a vysokoškolský pedagóg Branislav Fábry v blogu pre právne listy.

Rozhodol sa zhrnúť a reagovať na viaceré útoky, ktoré zaznievajú zo strany vlády na adresu kritikov obrannej dohody s USA. Tie podľa jeho názoru prekračujú hranice slušnosti a sú zároveň nepresné a zavádzajúce.

Porovnanie s poľskou dohodou nesedí

Podľa Fábryho minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) napríklad zavádza, keď tvrdí, že na základe porovnania zmlúv je naša zmluva takmer totožná so zmluvami, ktoré majú s USA podpísané iné štáty. „Mi­mo­cho­dom, ne­chal som si uro­biť preh­ľad slo­ven­skej, ma­ďar­skej, poľ­skej, es­tón­skej, lo­tyš­skej a nór­skej zmlu­vy s USA. Tie zmlu­vy sú na 95 per­cent plus-mí­nus úpl­ne rov­na­ké. A keď sú ne­ja­ké roz­die­ly, tak pre­to, že zmlu­vu pod­pi­su­je­me ako pos­led­ní, ve­de­li sme sa pou­čiť z pred­chá­dza­jú­cich a lep­šie sme si ju up­ra­vi­li. Či­že tá zmlu­va je pre Slo­ven­skú re­pub­li­ku v po­rov­na­ní s os­tat­ný­mi vy­slo­ve­ne vý­hod­ná,“ povedal Naď pre Aktuality.

Fábry však tvrdí, že takéto porovnanie jasne nesedí: „Ne­viem, ako na čís­lo 95% mi­nis­ter pri­šiel, pre­to­že to ne­se­dí ani pod­ľa kvan­ti­ta­tív­nych uka­zo­va­te­ľov. Pre po­rov­na­nie, poľ­ská do­ho­da má 37 člán­kov, kým slo­ven­ská 30, na­vy­še poľ­ská do­ho­da má prib­liž­ne dvak­rát viac slov (i bez príl­oh) a aj ob­sa­ho­vo sta­no­vu­je viac po­vin­nos­tí pre dru­hú stra­nu. V práv­nom do­ku­men­te pri­tom nie­ke­dy sta­čí aj ma­lá zme­na, aby text dos­tal od­liš­ný vý­znam. Ta­kis­to si ne­mys­lím, že sa pred­kla­da­te­lia pou­či­li z do­hôd na­šich su­se­dov.“

Sudkyňa Jelínková Dudzíková suplovala zanedbanie predkladateľov

Druhý výrok, ktorý sa Fábry rozhodol okomentovať, bolo napadnutie sudkyne Dany Jelínkovej Dudzíkovej, taktiež zo strany Naďa. „Nap­rík­lad v RTVS sa už dlh­šie ob­ja­vu­je ne­ja­ká kraj­ská sud­ky­ňa (Da­na Je­lin­ko­vá Du­dzí­ko­vá, pozn. red.), kto­rá po­rov­ná­va čes­kú a slo­ven­skú ver­ziu zmlu­vy o ob­ran­nej spolu­prá­ci s USA, pri­čom Če­si ta­kú­to zmlu­vu ani ne­ma­jú. To je ab­sur­dné, ne­do­ká­žem po­cho­piť, kde tých ľu­dí vy­be­ra­jú. Po­tom som zis­til, že ona dl­ho­do­bo pod­pi­su­je ka­de­ja­ké vý­zvy Chme­lá­ra a po­dob­né ve­ci,“ vyjadril sa Naď.

Právnik však tvrdí, že Jelínková Dudzíková len suplovala nedostatky, ktoré pred predložením a schválením zmluvy na vláde zanedbali jej predkladatelia, teda hlavne Naď a minister zahraničných vecí Ivan Korčok (SaS). „Sud­ky­ňa D. Je­lín­ko­vá Du­dzí­ko­vá pri­tom ana­ly­zo­va­la do­ho­dy väč­šej sku­pi­ny kra­jín a to z hľa­dis­ka prin­cí­pov práv­ne­ho štá­tu. Sup­lo­va­la tým za­ned­ba­nie pred­kla­da­te­ľov, kto­rí nep­red­lo­ži­li vô­bec žiad­nu ana­lý­zu, ani tex­ty po­dob­ných do­ku­men­tov,“ tvrdí Fábry.

Znevažovanie pripomienok generálneho prokurátora

Keď generálny prokurátor Maroš Žilinka predložil 35 pripomienok k predmetnej dohode, zdalo sa, že to celý proces trochu spomalí. Vládni predstavitelia však pripomienky Generálnej prokuratúry SR bez diskusie zmietli zo stola. „Keď sme ich roz­me­ni­li na drob­né, iš­lo o 35 zá­sad­ných a z nich 27 sa ani ok­ra­jo­vo ne­tý­ka­lo agen­dy ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry, bo­li úpl­ne od ve­ci,“ vyjadril sa Naď k pripomienkam.

Fábry však reaguje, že nerozumie takémuto arogantne vyznievajúcemu konaniu ministerstva obrany, rovnako ako nevie, na základe čoho ministerstvo prišlo k svojim záverom: „Všet­ky pri­po­mien­ky GP som si pod­rob­ne pre­čí­tal a mu­sím kon­šta­to­vať, že bo­li kva­lit­né a vec­né. Pro­ku­ra­tú­ra má pri­tom agen­du vy­me­dze­nú veľ­mi ši­ro­ko a za­kot­vu­je to čl. 149 ús­ta­vy: „Pro­ku­ra­tú­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky chrá­ni prá­va a zá­ko­nom chrá­ne­né zá­uj­my fy­zic­kých a práv­nic­kých osôb a štá­tu.“ Nao­zaj ne­ro­zu­miem, ako na mi­nis­ter­stve priš­li na to, že 27 z 35 pri­po­mie­nok sa ani len ok­ra­jo­vo ne­tý­ka agen­dy ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry, zvlášť, keď väč­ši­na z nich ho­vo­rí o prá­vach ale­bo zá­ko­nom chrá­ne­ných zá­uj­moch osôb ale­bo štá­tu. Na­vy­še, mi­nis­ter­stvo ne­má čo po­su­dzo­vať hra­ni­ce pro­ku­rá­tor­skej agen­dy.“ Právnik okrem toho pripomína aj to, že je Žilinka vládou kritizovaný aj za svoju pracovnú cestu do Ruska, čo dáva do súvisu práve s jeho pripomienkami a so snahou vlády takto diskreditovať Žilinkovu osobu.

Naď vraj ignoruje 20 000 ľudí

Ako ďalšiu osobu z verejného života, ktorá sa nevyhla útokom zo strany vlády Fábry spomína politického analytika Eduarda Chmelára, ktorý dokonca rozbehol celkom úspešnú petičnú iniciatívu. Naď však aj napriek 20 000 podpisom, ktoré Chmelár zastupuje, nevidí dôvod na to, aby boli Chmelárove názory považované za kolektívne. „To, že zmlu­vu nech­ce pán Chme­lár, le­bo ne­se­dí s je­ho zá­uj­ma­mi a zá­uj­ma­mi kra­ji­ny, kto­ré chce pre­sa­dzo­vať on, to­mu ro­zu­miem,“ stojí si za svojim Naď.

Bude vás zaujímať:

  1. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok si odkladá ochranné rúško počas príchodu na zasadnutie Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli 10. mája 2021.
  2. Eduard Chmelár

Mi­nis­ter ne­mu­sí s E. Chme­lá­rom súh­la­siť, ale ide o dl­ho­roč­né­ho mie­ro­vé­ho ak­ti­vis­tu, kto­ré­ho pos­to­je k do­ho­de pod­po­ri­lo pod­pis­mi 20 000 ob­ča­nov. Pri ob­vi­ne­niach, že pra­cu­je pre inú kra­ji­nu si za­sa tre­ba spo­me­núť, že E. Chme­lár sa do­ká­zal veľ­mi kri­tic­ky pos­ta­viť aj pro­ti Rus­ku, napr. v otáz­ke Kry­mu,“ uzavrel na druhej strane Fábry.


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Podľa Fábryho vláda nezvláda kritiku obrannej dohody: Zaznievajú agresívne útoky voči osobám s iným názorom!

2 Komentáre
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasovaných
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

Čítajte viac…

Politika

Správy

Šport

Zaujímavosti