eReport.sk
Naozaj za to môže Palestína?
Advokát Peter Weis. Zdroj: FB HB Trnava

V kauze advokáta Weisa padlo rozhodnutie! Jeho obhajca Schmidt pre eReport: Dáva nám to nádej

Stíhaný bol aj za „covidové blogy.“ Advokát JUDr. Peter Weis sa do povedomia širšej verejnosti dostal najmä počas „doby covidovej.“ Mimo výkonu advokácie boli na webstránke jeho kancelárie www.akw.sk uverejňované blogy, v ktorých poukazoval na závažné porušenia ľudských práv proti-pandemickými opatreniami výkonnej moci. V tomto smere osobitne kritizoval neodôvodnenú diskrimináciu neočkovaných, ktorá bola realizovaná bez akéhokoľvek vedeckého základu a potrebnej súdnej kontroly. Všetko vyvrcholilo, keď Weis ako impulz pre začatie verejnej diskusie zavesil na dvere svojej advokátskej kancelárie kontroverzný oznam, že „očkovaných klientov vybavovať nebude.“

Mohlo by vás zaujímať

  1. Emeritný sudca Ján Drgonec, odborník na Ústavné právo
  2. O vakcíne plnej smrti
  3. Toxic by design?
  4. Sloboda nad zlato

Stíhaný bol aj za „covidové blogy“

Práve po zverejnení tohto oznamu, začali na JUDr. Weisa chodiť udania a sťažnosti na Slovenskú advokátsku komoru(SAK). Dňa 29. apríla 2022 sa v dvoch kolách spolu s jeho obhajcami, JUDr. Erikom Schmidtom a JUDr. Jozefom Vančom postavil pred Disciplinárny senát SAK.

Aj keď sťažnosti sa týkali len oznamu, predsedníčka revíznej komisie SAK Mgr. Zuzana Ondrejková účelovo do návrhu zahrnula aj Weisove „covidové blogy.“

Revízna komisia

Mgr. Zuzana Ondrejková vo svojom návrhu na začatie disciplinárneho konania proti JUDr. Petrovi Weisovi uviedla, že postupoval nad rámec prezentovania svojho názoru podľa etických pravidiel advokáta a navrhla, aby bol uznaný vinným. Revízna komisia SAK sa v tomto konaní nechala zastupovať známym obhajcom „čurillovcov“ JUDr. Petrom Kubinom.

Etika advokáta

Tu prípad advokáta Weisa začína pripomínať kauzu sudcu Števíka. V oboch prípadoch sa totiž riešilo to, či je ich ústavné a ľudské právo na slobodu slova a prejavu „nadradené“ etike, ktorá plynie z ich právnických povolaní. Majú právo sa slobodne vyjadrovať?

Podľa judikatúry ESĽP áno, ak ide o otázku verejného záujmu. Zaujímavá je tiež skutočnosť, že SAK (na rozdiel od ČAK či CCBE) už nejaké obdobie nedisponuje žiadnym etickým kódexom – konkrétnou úpravou v tejto oblasti. A teda uplatnenie kritéria etiky je na voľnú úvahu členov disciplinárneho či odvolacieho senátu SAK.

Rozhodnutie

V prvom kole teda senát prejednával, či došlo zo strany JUDr. Weisa k porušeniu pravidiel etiky advokáta, boli prezentované stanoviská a prebehlo dokazovacie konanie. V druhom boli prezentované záverečné reči.

Disciplinárny senát v zložení Mgr. Serina, JUDr. Hamala s JUDr. Bednárik následne vydal svoje rozhodnutie. Pri šiestich bodoch – obvinenia za blogy, ho v troch oslobodil a v troch uznal za vinného. V siedmom bode týkajúcom sa oznamu o očkovaných klientoch, ho uznal vinným.

Trest

Kým revízna komisia navrhovala ako trest verejné napomenutie, disciplinárny senát rozhodol o sprísnení trestu. S odvolaním sa na fakt, že v minulosti i v dobe, kedy sa rozhodovalo, boli proti JUDr. Weisovi vedené iné disciplinárne konania.(tie sa ale netýkali porušenia etických pravidiel advokáta).

Výsledkom bol prísny trest v podobe pozastavenia advokátskej činnosti, s podmienečným odkladom na 6 mesiacov.

Odvolanie

„Následne sme sa odvolali, pretože sme toto rozhodnutie považovali za nesúladné s platnými právnymi predpismi, arbitrárne a neobjektívne,“ uviedol pre eReport jeden z Weisových obhajcov, JUDr. Schmidt.

Ktorý je známy tým, že podával kvôli covidovým opatreniam žalobu na štát, ako sa aj spolupodieľal na slovenskom a medzinárodnom podaní na ICC (Medzinárodný trestný súd) v Haagu.

Odvolacie konanie

Prebehlo dňa 9.2.2023. O jeho priebehu nám povedal viac práve JUDr. Schmidt.

„Odvolací senát mal podľa ich slov už prípad detailne naštudovaný, takže sa nebolo nutné predkladanými stanoviskami či argumentáciou hlbšie zaoberať. Po prezentácii prípadu poverenou členkou odvolacieho senátu tak dostal priestor zástupca Revíznej komisie SAK, tentokrát JUDr. Ján Havlát, následne ja a môj kolega JUDr. Peter Weis,“ uviedol.

Výsledok

Odvolací senát SAK rozhodol tak, že zbavil JUDr. Petra Weisa viny v šiestich bodoch obvinenia.

„Všetkých týchto šesť bodov sa týkalo blogov. Senát akceptoval našu argumentáciu podporenú judikatúrou ESĽP, že advokát má právo na slobodu prejavu, ktorá je osobitne ESĽP chránená pokiaľ  ide o otázky verejného záujmu,“ uviedol JUDr. Schmidt.

„V siedmom bode, ktorý sa týkal oznamu o očkovaných klientoch, odvolací senát neprijal naše argumenty, že JUDr. Weis nemal za cieľ ani nikoho pohoršiť, ani nikoho diskriminovať. Chcel ním vyvolať verejnú diskusiu o možnom prenose spike proteínu na neočkované osoby a o neodôvodnenej diskriminácii neočkovaných osôb, ku ktorej na Slovensku dochádzalo bez adekvátneho vedeckého základu, keďže aj zaočkovaní mohli šíriť ochorenie Covid-19, a to dokonca bezpríznakovo ,“ objasnil ďalej Weisov obhajca.

A dodal: „Odvolací senát mal za to, že išlo o porušenie povinností advokáta a že oznam mohol negatívne ovplyvniť prístup prípadných klientov k poskytnutiu právnej pomoci. Presné odôvodnenie ale bude obsahovať až písomné znenie rozhodnutia. Preto poskytnuté informácie môžeme následne doplniť.“

Výhra

Weisov advokát považuje toto aktuálne rozhodnutie za výhru. Najmä preto, že SAK, ako jedna z nezávislých inštitúcií potvrdila, že aj advokát má právo slobodne šíriť svoje názory, ak ide o otázky verejného záujmu.

„Odvolací senát taktiež zmenil predchádzajúci trest, keďže ho považoval za neprimeraný okolnostiam prípadu. Zvolil pre môjho klienta JUDr.Petra Weisa menej prísny symbolický peňažný trest,“ doplnil.

Nádej

„Ešte viac ako zrušenie prísneho trestu ma teší skutočnosť, že toto rozhodnutie môže byť po dlhom období akýmsi „svetlom na konci tunela“ aj pre iné právnické profesie. Potvrdzuje to naše presvedčenie, že verejné prezentovanie našich názorov požíva právnu ochranu a máme plné právo na slobodu slova a prejavu, pokiaľ ide o významné otázky verejného záujmu,“ uviedol JUDr. Schmidt a záverom dodal:

„SAK týmto preukázal opodstatnenosť svojej existencie ako nezávislého piliera ochrany právneho štátu.“


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

V kauze advokáta Weisa padlo rozhodnutie! Jeho obhajca Schmidt pre eReport: Dáva nám to nádej

Odoberať
Upozorniť na
5 Komentáre
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasovaných
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

Najnovšie