eReport.sk
Mária Kolíková. Foto: tasr

Notári kritizujú návrh disciplinárneho poriadku súdu, ktorý zriadila Kolíková: Neprešiel by testom ústavnosti!

Ak by bol návrh disciplinárneho poriadku Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR schválený v predloženom znení, neprešiel by testom ústavnosti. Upozornila na to Notárska komora (NK) SR. Považuje za nevyhnutné, aby návrh zákona prešiel v parlamente dôkladnou revíziou a diskusiou.

„Slovenská republika je parlamentnou demokraciou, takže komora využije svoje právo prezentovať výhrady k návrhu zákona aj na pôde Národnej rady Slovenskej republiky,“ podotkli notári. K návrhu disciplinárneho poriadku bolo vznesených celkovo 295 pripomienok, z toho 138 zásadných.

Komora nie je proti podriadenosti notárov

Notári nesúhlasia s jednoinštančnosťou konania a s odobraním tejto kompetencie NK SR. „Komora nie je proti podriadenosti notárov disciplinárnej právomoci Najvyššieho správneho súdu, ale navrhuje, aby v prvej inštancii rozhodovala disciplinárna komisia komory a Najvyšší správny súd by rozhodoval ako odvolací súd,“ zdôraznili.

Ministerstvo spravodlivosti SR vo vyhlásení o rozporoch k návrhu zákona uviedlo, že „výkon disciplinárnej právomoci zo strany orgánov Notárskej komory SR dlhodobo neplní svoj účel, čo je úplne zreteľné v tých najvypuklejších prípadoch. O to viac je namieste presunúť výkon disciplinárnej právomoci na iný subjekt“.

Notári upozorňujú na situáciu v Česku

Komora tvrdí, že doteraz neevidovala žiadne oficiálne výhrady k práci disciplinárnej komisie. „Okrem toho, voči akémukoľvek rozhodnutiu disciplinárnej komisie je aj v súčasnosti možné podať správnu žalobu. V Českej republike, ktorej právna úprava inšpirovala ministerstvo k návrhu zákona, notári nepodliehajú disciplinárnej právomoci Najvyššieho správneho súdu vôbec,“ upozornili.

Aj toto by vás mohlo zaujímať:

  1. Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí)

Podotkli, že nie je možné rovnako posudzovať na jednej strane sudcov a prokurátorov a na druhej strane notárov ako slobodné právnické povolanie. „Výkon verejnej moci notári nevykonávajú v pravom slova zmysle, lebo okrem súdneho komisariátu nekonajú a nerozhodujú o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach osôb. Vzťah notára a jeho klienta nie je vzťahom nadradenosti a podriadenosti,“ dodali.

Odmietajú verejné disciplinárne konania

Aj preto požadujú neverejnosť disciplinárneho konania na NSS SR. „V otázke verejnosti konania komora poukazovala na to, že notár sa zaoberá výsostne súkromnoprávnymi vzťahmi. Nie je teda vhodné nie z pohľadu notára, ale z pohľadu klientov, aby disciplinárne konanie prebiehalo verejne napríklad o spísaní závetu, akejkoľvek zmluvy alebo o registrácii v notárskych centrálnych registroch,“ podotkli.

Ministerstvo: Niet dôvod, aby sa uplatňoval iný meter

Rezort spravodlivosti tejto pripomienke nevyhovel. „Požiadavka uvedená v pripomienke vyznieva o to absurdnejšie, že trestné konanie proti notárovi je verejné, niet dôvod, aby sa v disciplinárnom konaní uplatňoval iný meter a táto otázka sa posudzovala iným spôsobom,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení o rozporovom konaní k pripomienkam.

Návrh zákona o disciplinárnom poriadku NSS SR schválila v stredu (25. 8.) vláda. Musí ho ešte odobriť parlament. Navrhovaná účinnosť právnej úpravy je od 1. decembra. NSS SR sa má stať disciplinárnym súdom pre sudcov, prokurátorov, notárov a súdnych exekútorov.

Zdroj: tasr


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Notári kritizujú návrh disciplinárneho poriadku súdu, ktorý zriadila Kolíková: Neprešiel by testom ústavnosti!

Čítajte viac…

Politika

Správy

Šport

Zaujímavosti