tuzla evden eve nakliyat Elexbet Elexbet giris Hiltonbet Tulipbet Bahis Rehberi
eReport.sk
Ilustračné foto
Ilustračné foto. Zdroj: shutterstock

Európska asociácia sudcov a jej vyhlásenie k zmenám súdnej mapy na Slovensku

V Rezolúcii prijatej 2. septembra 2021 Európska asociácia sudcov (EAJ) vyjadrila svoje znepokojenie nad viacerými zmenami v procese reformy súdnictva na Slovensku obsiahnutými v niektorých nedávnych zmenách Ústavy a návrhoch právnych predpisov týkajúcich sa súdneho systému.

Mohlo by vás zaujímať

  1. Alojz Baránik (SaS).
  2. Marcela Kosová, sudkyňa
  3. úplní babráci vládny návrh
  4. Máriu Kolíkovú (vľavo) vystriedal na ministerstve spravodlivosti Vilam Karas (vpravo).
  5. Mária Kolíková (SaS).

Jedna z týchto zmien sa týka navrhovaných zmien súdnej mapy. V Rezolúcii sa uvádza:


„Je potrebné zdôrazniť, že v každom prípade si takéto dôležité reformy súdneho systému
vyžadujú intenzívnu a významnú angažovanosť zo strany súdnictva. Takéto zapojenie je samo
o sebe súčasťou európskych noriem. Reformy tohto druhu by sa nemali realizovať narýchlo,
ale vyžadujú si rozsiahle a dôkladné preskúmanie. Mali by zvýšiť efektivitu a zlepšiť prístup
k spravodlivosti, a nie naopak.“

EAJ

Výzva slovenským orgánom

„EAJ preto naliehavo vyzýva slovenské orgány: – aby prijali primerané opatrenia v súlade
s európskymi normami a v záujme svojich občanov obnovili všetky vyššie uvedené záruky
nezávislosti súdnictva; a – aby plne zapojili zástupcov súdnictva vrátane Združenia sudcov
do prebiehajúcich alebo budúcich reformných projektov.“

Zasadnutie v Tel Avive

Na zasadnutí EAJ 18. septembra 2022 v Tel Avive zástupca Združenia sudcov Slovenska
informoval delegátov o prebiehajúcom legislatívnom procese týkajúcom sa súdnej mapy Slovenska. Táto informácia zvýšila existujúce obavy EAJ v súvislosti s negatívnym vývojom reformného procesu na Slovensku, ktorý nepriaznivo ovplyvňuje nezávislosť súdnictva.

Zmeny – o nás bez nás

Delegáti boli informovaní o tom, že počas legislatívneho procesu boli návrhy zmien súdnej
mapy, o ktorých sa predtým diskutovalo, po druhom čítaní v parlamente vo veľkej miere zrušené
v prospech nových, výrazne odlišných návrhov, ktoré neboli predmetom predchádzajúcich
konzultácií a ktoré boli vypracované bez akejkoľvek účasti súdnictva. Súdnictvo nedostalo príležitosť komentovať tieto nové návrhy ani na ne reagovať.

V rozpore s medzinárodným právom

Ako sa uvádza v Rezolúcii, je zrejmé, že európske normy vyžadujú, aby súdnictvo, a najmä
súdne rady a združenia sudcov boli zapojené do tvorby právnych predpisov, ktoré majú vplyv
na postavenie sudcov alebo nezávislosť súdov.

EAJ sa domnieva, že tieto normy si vyžadujú zapojenie súdnictva aj v prípadoch, keď sú návrhy predtým zverejnené na diskusiu nahradené novými a veľmi odlišnými návrhmi, hoci aj v priebehu legislatívneho procesu.

Ďalej, okrem uvedených obáv týkajúcich sa nezapojenia slovenského súdnictva
do vypracovania zmien súdnej mapy, ktoré sa stali predmetom poslednej verzie návrhu zákona,
vyvoláva vážne obavy EAJ aj obsah týchto zmien.

Okresné pracoviská

V rámci zmien súdnej mapy, ktoré boli vykonané revidovanou právnou úpravou, boli viaceré
okresné súdy označené za „pracoviská“ pričlenené k sídelnému okresnému súdu. Na základe týchto zmien môže predseda zostávajúceho okresného súdu vypracovať rozvrh práce sudcov a tak určiť, že sudca bude preložený na určité pracovné miesto bez jeho súhlasu.

Predseda súdu nie je povinný žiadať o súhlas sudcu ani prihliadať na námietky alebo stanoviská sudcovskej rady. Neexistujú žiadne zákonné alebo regulačné ustanovenia, ktoré by upravovali rozhodovanie o takýchto preloženiach.

Vzhľadom na to, že predsedu okresného súdu vymenúva a odvoláva z tejto funkcie minister
spravodlivosti a pri absencii akýchkoľvek uplatniteľných konkrétnych zákonných ustanovení
o podmienkach preloženia sudcov a pri absencii procesných záruk pre dotknutého sudcu, výkonná moc teraz môže vyvíjať neprimeraný nátlak alebo vplyv na člena súdnej moci tým, že ho preloží alebo pohrozí preložením bez súhlasu.

Záruka nezávislosti a právneho štátu

Nepreložiteľnosť sudcov je dôležitým pilierom ich nezávislosti, a teda aj právneho štátu.
Medzinárodné štandardy neumožňujú preloženie sudcu bez jeho súhlasu inak ako v dôsledku
disciplinárneho konania alebo zmeny organizácie súdov.

Rovnaký princíp sa uplatňuje aj na preloženie medzi „pracovnými miestami“. Vo svojom
rozsudku zo 6. októbra 2021 vo veci C-487/19 W.Z Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že nielen
preloženie sudcu bez jeho súhlasu na iný súd, ale aj preradenie sudcu bez jeho/jej súhlasu medzi
dvomi oddeleniami toho istého súdu (teda aj bez zmeny pracoviska sudcu), môže potenciálne porušiť princípy neodvolateľnosti a nezávislosti sudcov.

Medzinárodné právo

Medzi medzinárodné normy uvedené v predchádzajúcom odseku patria napr:
1. Odporúčanie CM Rec (2010) 12 Výboru ministrov Rady Európy o sudcoch: nezávislosť,
efektívnosť ods. 52
2. Európska charta o štatúte sudcov, článok 3.4.
3. Stanovisko CCJE č. 1 o štandardoch týkajúcich sa nezávislosti súdnictva
a neodvolateľnosti sudcov, ods. 57
4. Všeobecná charta sudcu prijatá Valným zhromaždením Medzinárodnej asociácie sudcov
(IAJ), článok 2.2.
5. Minimálne štandardy pre hodnotenie profesionálneho výkonu a neodvolateľnosť členov
súdnictva prijaté Európskou sieťou súdnych rád (ENCJ)

Výzva na zmenu

EAJ preto vyzýva orgány Slovenskej republiky, aby v spolupráci s príslušnými súdnymi
orgánmi a združeniami sudcov preskúmali zmeny, a najmä zaviedli vhodné zákonné alebo
regulačné ustanovenia o preložení sudcov s procesnými zárukami pre dotknutého sudcu, aby
sa zabránilo možnosti svojvoľného preloženia sudcov bez ich súhlasu, a tým porušeniu ich
nezávislosti a narušeniu práva občanov na to, aby o ich veciach rozhodoval nezávislý
a nestranný súd v súlade s článkom 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach a základných
slobodách

Zdroj: EAJ


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Európska asociácia sudcov a jej vyhlásenie k zmenám súdnej mapy na Slovensku

Odoberať
Upozorniť na
1 Komentár
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasovaných
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

Politika

Správy

Celebrity

Šport

Zaujímavosti

cialis
findik haber oku