eReport.sk
Má verejnosť dostatok objektívnych informácií?
Advokátka a bývalá dlhoročná zástupkyňa SR pred ESĽP Marica Pirošíková. Foto: tasr

GP SR začala konať v kauze „inzulín.“ Advokátka Pirošíková pre eReport: Sudkyňa Záleská mohla spáchať trestný čin!


Preverí sa aj postup prokurátora ÚŠP. Už sme vám priniesli rozhovor s dcérou Lehela H., ale i stanovisko Najvyššieho súdu SR( vec postúpili na priame vybavenie predsedovi ŠTS Hrubalovi), ale i predsedu SR SR, ktorý prípad zľahčoval rečami o akýchsi jednoduchých a nejednoduchých okolnostiach. Ako keby skutočný stav veci nezachycovala zvuková nahrávka. Vec už prejednáva i Súdna rada SR ako celok. Oslovili sme i GP SR a advokátku a bývalú dlhoročnú zástupkyňu SR pred ESĽP doktorku Maricu Pirošíkovú. Keďže zo strany danej sudkyne ŠTS mohlo dôjsť tak k porušeniu medzinárodného práva, ako i porušeniu nášho Trestného zákona.

Mohlo by vás zaujímať

  1. Naozaj nezaujatá a nestranná?
  2. Tiger prestal poslúchať
  3. Nemal by byť apolitický?
  4. Naozaj nezaujatá a nestranná?

Preverí sa aj postup prokurátora ÚŠP

Stanovisko Generálnej prokuratúry vám prinášame v plnom znení:

„Na podklade trestného oznámenia, ako aj medializovaných informácií, Krajská prokuratúra v Bratislave zabezpečí preverenie, či v danom prípade nedošlo k spáchaniu trestného činu. Dohľad nad činnosťou podriadených prokurátorov bude vykonávať prokurátor Generálnej prokuratúry SR.

Pre komplexnosť posúdenia veci zároveň generálny prokurátor SR uložil špeciálnemu prokurátorovi preskúmať aj zákonnosť postupu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, konajúceho na hlavnom pojednávaní.“

Bývalá dlhoročná zástupkyňa SR pred ESĽP

Doktorka Marica Pirošíková, na úvod poznamenala, „že článok 3 Dohovoru zakotvuje jednu z najzakladanejších hodnôt demokratických spoločností, a preto absolútne zakazuje mučenie a neľudské či ponižujúce zaobchádzanie, nech by bolo konanie príslušnej osoby akékoľvek.“

A dodala: „Povaha trestného činu spáchaného dotknutou osobou je pre posúdenie z hľadiska článku 3 irelevantná.“

Z toho vyplýva, že ESĽP by asi takéto konanie sudkyne neschvaľoval.?

Medializované konanie sudkyne podporené  zvukovým záznamom z pojednávania je možné kvalifikovať v zmysle judikatúry ESĽP ako zaobchádzanie porušujúce povinnosť vyplývajúcu vnútroštátnym orgánom z článku 3 Dohovoru.

A tou je zabezpečiť zdravie a všeobecnú pohodu väzňa. ESĽP skonštatoval porušenie tohto článku už za takých okolností, keď sťažovateľ počas pojednávacích dní nedostal adekvátny obed. A bol nútený vystačiť si s krajcom chleba, cibuľou a kúskom grilovanej ryby alebo fašírky.

ESĽP vtedy dospel k záveru, že s ohľadom na zvýšenú psychickú záťaž sťažovateľa pri súdnom pojednávaní, bol prísun jedla nedostatočný. Čo predstavovalo ponižujúce zaobchádzanie (Moisejevs v. Lotyšsko rozsudok z 15. júna 2006)

Záleská

Zhoršuje situáciu to, že nešlo len o jedlo, ale o podanie lieku, a to pre silného diabetika životne nevyhnutného?

Berúc do úvahy judikatúru ESĽP, odopretie inzulínu v spojení s absenciou včasného poskytnutia adekvátneho jedla obžalovanému napriek jeho výslovnej žiadosti adresovanej sudkyni a následná nevyhnutnosť privolania lekárskej pomoci bola podľa môjho názoru ponižujúcim zaobchádzaním, ktoré je zakázané článkom 3 Dohovoru.

V tomto ohľade ďalej poukazujem na to, že ak niektorá osoba obhájiteľným spôsobom tvrdí, že bola zo strany štátnych orgánov vystavená zaobchádzaniu, ktoré je nezákonné a v rozpore s článkom 3 Dohovoru, potom vzniká štátu povinnosť viesť účinné oficiálne vyšetrovanie.

Bouyid v. Belgicko.

Hovorí judikatúra ESĽP aj o tom, ako by malo vyzerať vyšetrovanie takejto veci?

ESĽP zosumarizoval všeobecné princípy týkajúce sa účinnosti takéhoto vyšetrovania napríklad v rozsudku Bouyid v. Belgicko.

Podľa nich je hlavným účelom vyšetrovania zabezpečiť účinnú implementáciu vnútroštátneho práva zakazujúceho mučenie, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie v prípadoch týkajúcich štátnych orgánov.

A zabezpečiť, že budú zodpovední za zlé zaobchádzanie, ku ktorému došlo v rámci výkonu ich povinností.

Ex offo

Vyšetrovanie musí byť nezávislé. Orgány musia konať z vlastnej iniciatívy. Navyše, vyšetrovanie musí viesť k identifikácii a potrestaniu zodpovedných osôb.

Keby to tak nebolo, zákaz mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania by bol podľa ESĽP bez ohľadu na svoj zásadný význam v praxi neúčinný.

„A v niektorých prípadoch by bolo možné, aby príslušníci štátnych orgánov takmer beztrestne šliapali po právach tých, ktorí podliehajú ich kontrole.“

JUDr. Marica Pirošíková, bývalá dlhoročná zástupkyňa SR pred ESĽP

Aj keď uvedené nie je povinnosťou vo vzťahu k výsledku, ale pokiaľ ide o použité prostriedky, akékoľvek nedostatky vo vyšetrovaní, budú mať za následok riziko rozporu s požadovaným štandardom účinnosti. Požiadavka promptnosti a primeranej rýchlosti je tiež obsiahnutá v tomto kontexte.

Naše právo

Keď odhliadneme od judikatúry ESĽP a Dohovoru, ktorými sme viazaní, ako je to s našim trestným právom?

Pokiaľ ide o medializovaný prípad, poukazujem na § 420 ods. 1, ods. 2 písm. e) Trestného zákona a vítam, že prokuratúra uvedomujúc si svoje povinnosti vyplývajúce z článku 3 Dohovoru už preveruje, či v danom prípade nedošlo k spáchaniu trestného činu.


.

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

GP SR začala konať v kauze „inzulín.“ Advokátka Pirošíková pre eReport: Sudkyňa Záleská mohla spáchať trestný čin!

Odoberať
Upozorniť na
9 Komentáre
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasovaných
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

KOMENTOVALI STE: