eReport.sk

Známi právnici a lekári vyzývajú premiéra: Schvaľovanie a obstaranie „mRNA vakcín“ riešte na Rade EÚ!


Občianske združenie Za zdravú a spravodlivú spoločnosť

„Vážený pán premiér,
týmto listom sa na Vás obraciam v mene občianskeho združenia Za zdravú
a spravodlivú spoločnosť, IČO: 54161428, so sídlom Priemyselná 1/A, 821 09 Bratislava (ďalej
len o.z.), ako jeho predseda, a to v nadväznosti na dlhodobú snahu o.z. o získanie podpory na
vyvodenie zodpovednosti voči predsedníčke a dotknutým členom Európskej komisie (EK)
v súvislosti s manažmentom tzv. pandémie COVID-19 na úrovni EÚ, vrátane obstarania tzv.
mRNA vakcín s tým, aby ste vzhľadom na vzniknutú situáciu zvážili iniciovanie prerokovania
veci týkajúcej sa vážnych podozrení z porušenia práva EÚ a korupcie v súvislosti so
schvaľovaním a obstaraním „mRNA vakcín“ na pôde Rady EÚ.

V tomto ohľade pripomíname nasledovné skutočnosti. Koncom roka 2022 naše
združenie, ktorého členmi sú okrem mňa JUDr. Marica Pirošíková, PhD., JUDr. Peter Weis,
MUDr. Ján Lakota, CSc. a MUDr. Andrej Janco, aj s podporou o.z. Pro Libertate a odborníkov
z Českej republiky, zverejnilo na stránke www.petitions.com petíciu pre verejnosť, ktorá bola
smerovaná na Radu EÚ vo vyššie uvedenej veci.

Petícia

Naša iniciatíva (rovnakú iniciatívu sme vyvinuli aj voči EP, ako uvádzam detailnejšie
nižšie) vychádzala nielen z notoricky známych (a médiami tzv. mainstreamu ignorovaných)
skutočností, ktoré sú podporené najnovšími vedeckými štúdiami, ale aj z faktu, že došlo
k vypočutiu predstaviteľky Pfizer na pôde EP, z ktorého jednoznačne vyplynul neštandardný
spôsob nákupu tzv. vakcín (presnejšie génovej mRNA terapie), a že napriek vyhláseniam
„vakcína je sloboda“ táto nikdy nebola testovaná na zabránenie šírenia vírusu Sars-Cov-2 resp.
jeho „mutácií“.

V petícii sme pripomenuli, že dôležitá časť dávok, ktoré Európska komisia (EK)
nakúpila za cca. 71 miliárd Eur, bola podľa uverejnených informácií napriamo dohodnutá
medzi generálnym riaditeľom farmaceutickej spoločnosti Pfizer p. Albertom Bourlom
a predsedníčkou EK, ktorých o. i. spája osobné priateľstvo.

V tomto ohľade bola predsedníčka EK opakovane neúspešne vyzvaná, aby zverejnila textové správy, ktoré si s riaditeľom spoločnosti písala.

Naviac, EK na ktorýkoľvek podnet na zverejnenie obsahu zmlúv uzavretých medzi EK
a farmaceutickými spoločnosťami reagovala sprístupnením ich takmer úplne začiernených
stránok.

Z ktorých nebolo možné zistiť, ani vyhodnotiť dohodnuté podmienky medzi EK a
dodávateľom „vakcín“.

V septembri 2022 aj Dvor audítorov EÚ (DA) pri snahe overiť zákonnosť použitia miliárd eur od daňových poplatníkov EÚ nedostal od EK požadované dokumenty.

Pochybné nákupy i schvaľovanie

DA poukázal na nezrovnalosti v postupoch schvaľovania použitia „vakcín“ a zistil,
že EK obišla stanovené kontrolné orgány, pričom plánované stretnutie vedcov s cieľom určiť
stratégiu očkovania na rok 2022 sa nikdy neuskutočnilo.

DA uviedol, že EK odmietla zverejniť akékoľvek podrobnosti o osobnej úlohe predsedníčky EK v rozhovoroch týkajúcich sa zmluvy so spoločnosťou Pfizer.

Tejto DA vyčíta, že konala na „vlastnú päsť“ a nedodržala pritom bežne stanovené postupy a predpisy. DA ďalej poukazuje na to, že EK nevyužila ani spoločné vyjednávacie tímy, a sama pripravila predbežnú dohodu s Pfizerom.

Na rozdiel od ostatných zmlúv EK odmietla poskytnúť DA akékoľvek dokumenty týkajúce sa predbežných rokovaní o tejto konkrétnej dohode. Taktiež Ombudsmanka EÚ p. Emily O’Reilly (OEU) sa v r. 2021 dožadovala informácií k zmluvám s dodávateľmi „vakcín“, avšak bezúspešne.

Poukázala v tomto ohľade na nesprávny úradný postup EK, pretože v reakcii na žiadosť o slobodný prístup k informáciám inkriminované textové správy nezískala.

Existujú preto jasné indície, že uvedené obstarávanie nebolo ani transparentné, ani v súlade s bežne stanovenými postupmi a predpismi Európskej únie.

Biznis so zdravím

V petícii sme ďalej upozornili, že zmluva so spoločnosťou Pfizer a rozsah osôb z tejto
zmluvy profitujúcich je v súčasnosti predmetom vyšetrovania európskou prokurátorkou
(EPPO) p. Laura Codruţy Kövesi.

V tomto konaní však bohužiaľ doteraz nedošlo k zverejneniu žiadnych výsledkov, čo logicky vyvoláva otázky o nezaujatosti tohto orgánu a jeho schopnosti túto vec dôsledne vyšetriť.
Vzhľadom na uvedené a na skutočnosť, že všetci členovia EK (vrátane jej predsedníčky)
požívajú imunitu spojenú s výkonom ich funkcií, bola na konci petície formulovaná výzva jej
signatárov, ktorí sa s cieľom umožniť riadne vyšetrovanie uvedených udalostí, obrátili na Radu
EÚ so žiadosťou, aby táto:

− využila svoje oprávnenia a dostupné prostriedky s cieľom zabezpečiť dôsledné vyšetrenie
(aj prostredníctvom EPPO) konania predsedníčky EK p. Uršule von der Leyen a ďalších s
nákupom „mRNA vakcín“ spojených komisárov EK a ich spravodlivé potrestanie,
− sa obrátila v súlade s čl.245 a čl.247 ZFEU na Súdny dvor EÚ so žiadosťou na odvolanie
EK (najmä) z dôvodu porušenia podstatných procesných predpisov a zneužitia právomocí
pri obstaraní mRNA „vakcín“.

Rovnakú iniciatívu sme vyvinuli aj na pôde Európskeho parlamentu (EP), kde sme boli
„zaradení do poradia“ na posúdenie a zverejnenie tejto petície na stránke EP, kde by túto mohli
podporovať ktorýkoľvek občania EÚ.

Čakali sme štyri mesiace, kým sme obdržali najskôr informáciu o uzavretí konania o našej petícii, a následne aj „vysvetľujúci“ list, prečo k tomuto uzavretiu a teda neumožneniu petície na úrovni EP, došlo.

Tento list však vyznieva, ako mnoho iných rozhodnutí, s ktorými sme ohľadom tzv. pandémie boli konfrontovaní, schizofrenicky.

Áno..ale..

Na jednej strane vyhodnotili naše podanie ako prijateľné – teda v súlade s pravidlami
stanovenými pre uplatnenie petičného práva na pôde EP.

Na druhej strane však otvorenie tejto petície zamietli a odkázali nás na to, že v súvislosti s tzv. vakcínami prebehli klinické testy (bez spomenutia výsledkov) a ich efektívnosť priebežne monitoruje Európska lekárska agentúra (EMA – práve tá, ktorá je financovaná príspevkami farmaceutických firiem).

A že na pôde EP bol zriadený osobitný výbor (tzv. COVI výbor) na „poučenie sa“ z Covid-194
a že európska prokurátorka vyšetruje okolnosti prípadu5 (čo sme sami v petícii jasne spomenuli). A že súvisiace otázky boli prerokované v pléne EP6.

Taktiež nám dali do pozornosti Rezolúciu EP z 21.10.2021 k transparentnosti obstarania tzv. vakcín7 a záverom nás odkázali na čl.127 Rokovacieho poriadku EP, ktorý určuje postup pri vyslovení nedôvery EK.

Ako úplný výsmech vyznieva na konci listu poďakovanie, že sme si uplatnili petičné právo. Tento list však neuvádza žiadne relevantné dôvody, ktoré by bránili v otvorení petície na pôde EP, ktorej
jedným z cieľov bolo iniciovanie práve vyššie spomínaného postupu na vyslovenie nedôvery
EK.

Uvedený postup petičného výboru EP podľa nášho názoru predstavuje svojvoľné bránenie
v uplatnení petičného práva občanmi EÚ.

Europoslanci zvolení za Slovenskú republiku, ktorých sme kontaktovali, nám bohužiaľ v tejto veci nielen nijako nepomohli, ale našu iniciatívu úplne odignorovali.

Následne sme v súvislosti s obmedzením nášho petičného práva kontaktovali Ombudsmanku EÚ p. Emily O’Reilly (OEU), ktorá nám odpovedala, že bohužiaľ nemá žiadnu právomoc preskúmať resp. posúdiť túto vec.

Poučenie z pandémie

Pokiaľ ide o COVI výbor spomenutý v liste petičného výboru EP, radi by sme pripomenuli
zásadné výhrady rumunského europoslanca Cristiana Terhesa8 k správe „Poučenie z pandémie
COVID-19 a doporučenia do budúcna““9 (ďalej len správa), ktorý tvrdiac, že tu ide o najväčšie
zakrývanie korupcie a zločinov v histórii EÚ konkrétne uviedol:

− EP a COVI výbor zatiahol všetkými nitkami, aby Leyenová nemusela prísť odpovedať na
otázky;

− správa neobsahuje zásadné informácie, ktoré boli zistené na COVI výbore;
ani COVI výboru neboli plne odtajnené zmluvy na obstaranie „vakcín“;
− správa neobsahuje ani informáciu o škandále okolo textových správ medzi Leyenovou
a Bourlom;

− správa označuje injekcie ako „účinné a bezpečné“, ale zástupca Pfizer na výbore prehlásil,
že tieto neboli testované na zastavenie šírenia vírusu, takže ide o ničím nepodložený záver;

− správa uvádza, že nikto nevedel nič o víruse Sars-Cov-2 a chorobe ním spôsobenej,
vrátane informácií o jeho genetickej sekvencii, čo je klamstvo, keďže napr. zo štúdie
Moderna o vakcíne (vypracovanej pred 2019) predloženej EMA vyplýva, že testy
prebiehali už od 2016, rovnako Pfizer/BioNTech začali testovanie vakcín tri dni po
zverejnení genetickej sekvencie 11.1.2020;

Ktosi klame..

V správe deklarujú, že vakcína zachránila 250.000 ľudí, ale nebola predložená žiadna
vedecká metodológia, ako sa k tomuto číslu dopracovali, a zároveň vidíme, že krajiny
najviac preočkované majú najvyšší nárast úmrtí, čo vôbec správa neuvádza;
− správa sa vôbec nezaoberá akým spôsobom – hrubým zneužívaním sa používal digitálny
zelený certifikát v celej Európe;

− správa ignoruje základné ľudské právo a slobodu jednotlivca nebyť nútený k vstreknutiu
lekárskeho produktu, čo je výlučne rozhodnutím na základe slobodného a informovaného
súhlasu pacienta, a nie politickým rozhodnutím EP a úradníkov;

− správa preukazuje jasné odlúčenie medzi inštitúciami EÚ (vrátane EP) a občanmi EÚ;
− správa musí byť zásadne doplnená o odpovede na otázky, ktoré v súčasnosti zaujímajú
občanov EÚ, a nechrániť a zakrývať najväčší korupčný škandál v histórii EÚ.

Ďalšie výzvy

Na doplnenie si tiež dovolím uviesť, že v nedávnom období k prehodnoteniu zmlúv na
nákup „mRNA vakcín“ vyzval minister zdravotníctva Talianska a Poľska10, resp. otázku
oprávnenosti požadovať platby za nepotrebný a nechcený odber ďalších „mRNA vakcín“
vzniesol premiér Maďarska.

Týmto si Vás dovoľujem osloviť v mene o.z. a viac než 20.000 signatárov petície so
žiadosťou o otvorenie tejto témy na pôde Rady EÚ, a Vašu podporu v nej uvedených
požiadaviek s cieľom presadenia ich realizácie.

Ak by ste mali v tejto veci akékoľvek otázky alebo z našej strany potrebovali akúkoľvek
pomoc, neváhajte sa na mňa obrátiť.

S úctou,
JUDr. Erik Schmidt LL.M. MA.
predseda združenia

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Známi právnici a lekári vyzývajú premiéra: Schvaľovanie a obstaranie „mRNA vakcín“ riešte na Rade EÚ!

Odoberať
Upozorniť na
4 Komentáre
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasovaných
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

KOMENTOVALI STE:

Aktuálne