eReport.sk

Pirošíková pre eReport: Prípad z Nemecka, kde vraždili americkí vojaci, znovu poukázal na nevýhodnosť obrannej zmluvy!


Nevykonateľná spravodlivosť? Agentúra DPA priniesla šokujúci prípad z Nemecka. Dvaja americkí vojaci mali po hádke ubodať 28- ročného muža, občana Nemecka. Podozrivých z útoku vo veku 25 a 26 rokov zadržala polícia. A odovzdala americkým vojenským orgánom činným v trestnom konaní. tak, ako Nemcom káže obranná dohoda s USA. Keďže Hegerova vláda, konkrétne pán Naď, podpísala so Spojenými štátmi podobnú dohodu, s dlhoročnou bývalou zástupkyňou SR pred ESĽP doktorkou Maricou Pirošíkovou sme hovorili o tom, aká je vlastne vymožiteľnosť práva a spravodlivosti pre obete trestných činov spáchaných vojakmi USA. Ale i o zločinoch agentov CIA a rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP).

Mohlo by vás zaujímať

  1. Má verejnosť dostatok objektívnych informácií?
  2. Šutaj Eštok konal zákonne
  3. Jaroslav Naď.
  4. Očakávaná reakcia

Najnovší prípad v Nemecku

Pani doktorka, verejnosť sa dozvedela o prípade z Nemecka. Tam zadržali dvoch amerických vojakov podozrivých v prípade smrti 28-ročného muža. Zomrel na viaceré bodné zranenia. Podozrivých z útoku vo veku 25 a 26 rokov zadržala polícia a odovzdala americkým vojenským orgánom činným v trestnom konaní. Nemci sa pri “obrannej dohode” s USA teda rovnako ako my vzdali vlastnej právnej jurisdikcie.  Vy ste patrili k malej skupine právnikov, ktorá práve tento aspekt dohody kritizovala, aké ste mali k tomu dôvody?

Upozorňovala som a stále upozorňujem na pozitívne záväzky štátu vyplývajúce Slovenskej republike z Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Dohovor).

Tie priamo súvisia s článkom 12 tejto dohody. Podľa ktorého na žiadosť USA a na podporu svojho záväzku o vzájomnej obrane, Slovenská republika uplatnila svoju suverénnu diskrečnú právomoc vzdať sa svojho prednostného práva na výkon trestnej právomoci.

S tým, že v konkrétnych prípadoch trestných činov, ktoré majú pre Slovenskú republiku osobitný význam, môžu slovenské orgány toto vzdanie sa právomoci odvolať.

Pozitívne záväzky

Môžete čitateľom ozrejmiť, čo znamenajú tieto pozitívne záväzky?

Z práva na život, súkromie a zo zákazu ponižujúceho zaobchádzania vyvodil Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) pozitívne záväzky.

„Na základe ktorých majú štáty povinnosť chrániť život, fyzickú a morálnu integritu jednotlivca pred inými osobami a musia prijať primerané kroky s cieľom zabrániť násiliu, pokiaľ o ňom štátne orgány vedia alebo mali vedieť.“

V tomto ohľade sú povinné voči aktom násilia zachovávať a v praxi aplikovať primeraný právny rámec.

Pozitívne záväzky štátov sú v judikatúre ESĽP formulované tak na úrovni hmotnoprávnej, tzn. prijatie opatrení na ochranu života a fyzickej a morálnej integrity jednotlivcov, ako aj na úrovni procesnoprávnej, tzn. uskutočnenie účinného oficiálneho vyšetrovania vedúceho k identifikácii a potrestaniu zodpovedných osôb.

Zároveň musí byť obetiam poskytnuté odškodnenie za utrpenú nemajetkovú ujmu a majetkovú škodu.

Podľa článku 15 Dohody sú však príslušníci ozbrojených síl USA vrátane civilnej zložky vyňatí z konaní o občianskoprávnu náhradu škody alebo o uloženie správnej pokuty, ktoré vyplývajú z konania alebo opomenutia týchto osôb pri výkone ich služobných povinností.

GP SR

Pripomínam, že podľa pripomienok GP SR k tejto dohode je vzdanie sa trestnoprávnej jurisdikcie nebezpečným precedensom, ktorý nemá obdobu v histórii slovenského štátu. Ďalej z nich citujem:

„Tak z predkladacej správy, ako ani zo samotnej Dohody nevyplýva, akým spôsobom chcú kompetentné orgány Slovenskej republiky chrániť Ústavou SR garantované práva fyzických osôb, štátnych občanov SR, v prípade porušovania trestnoprávnych noriem príslušníkmi ozbrojených síl USA nachádzajúcimi sa na území Slovenskej republiky.

K takýmto prípadom došlo opakovane v iných krajinách, ktoré mali uzavreté obdobné zmluvy a Slovenská republika by nemala byť k tak zásadným otázkam, ako sú otázky jurisdikcie ľahostajná a tam, kde je to náležité, mala by sa zo zverejnených prípadov iných krajín poučiť.“

Zločiny agentov CIA

Keď ste kritizovali tieto ustanovenia spomenuli ste, že ESĽP sa už zaoberal prípadmi, v ktorých došlo k nezákonnému pozbaveniu osobnej slobody a k mučeniu zo strany agentov CIA na území členských štátov Rady Európy. Priblížite nám ich?

V prípade El-Mashri v. bývalá juhoslovanská republika Macedónsko z 13. decembra 2012 veľká komora ESĽP jednomyseľne rozhodla, že v súvislosti so zadržaním a výsluchmi sťažovateľa nemeckého občana arabského pôvodu macedónskou políciou, jeho odovzdaním agentom CIA a jeho držaním v utajovanom zariadení v Afganistane došlo v procesnej aj hmotnoprávnej rovine k porušeniu práva sťažovateľa na ochranu proti mučeniu a neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu či trestaniu, práva  na osobnú slobodu a bezpečnosť, práva na súkromie a práva na účinný prostriedok nápravy.

ESĽP priznal sťažovateľovi z titulu nemajetkovej ujmy 60 000 eur. 

Čo všetko musel od agentov CIA strpieť?

Sťažovateľ bol po na konci roku 2003 po dobu 23 dní bez uvedenia dôvodu držaný v hoteli v Skopje, kde bol neustále vypočúvaný v angličtine (ovládal len čiastočne) o jeho údajných väzbách na teroristické organizácie.

Bol mu odmietnutý kontakt so zástupcami nemeckého veľvyslanectva a tiež sa mu vyhrážali zastrelením, ak by sa pokúsil odísť. Bol mu ponúknutý návrat do Nemecka, ak by sa priznal, že je členom Ál-Kaidy.

„Následne ho spútali a so zaviazanými očami previezli na letisko v Skopje. Kde bol zbitý zamaskovanými mužmi, vyzlečený donaha, sexuálne zneužitý a následne  zdrogovaný a spútaný prevezený lietadlom do neznámej destinácie.“

Pričom mu bolo sľúbené, že bude prevezený do Nemecka. Neskôr túto destináciu identifikoval ako Afganistan.

Tu bol štyri mesiace držaný v malej, tmavej a špinavej cele, kde bol opakovane vždy v nočných hodinách vypočúvaný, zbitý, kopaný a vyhrážali sa mu. Počas tohto väzenia držal viackrát hladovku.

Koncom mája 2004 bol spútaný so zaviazanými očami a o 18 kilo ľahší lietadlom navrátený cez Albánsko do Nemecka. Následne zahájil niekoľko súdnych konaní v Nemecku, USA  a Macedónsku. 

Amerika nadovšetko?

Ako dopadol v Spojených štátoch, ktoré nepatria pod jurisdikciu ESĽP? Keďže rovnako ako Nemecko, im budeme vďaka Jaroslavovi Naďovi a vtedajšej vláde odovzdávať na výkon spravodlivosti tých, ktorí u nás porušia zákony?

Žaloba v USA na riaditeľa CIA a neidentifikovaných agentov bola súdom odmietnutá. Potvrdil to aj Najvyšší súd USA.

Ktorý v októbri 2017 vec nepreskúmal s ohľadom na prevažujúci štátny záujem na zachovaní štátneho tajomstva oproti sťažovateľovmu individuálnemu záujmu na dosiahnutí spravodlivosti.

Uspel pred súdom aspoň v Macedónsku?

V decembri  2008 štátny zástupca v Skopje odmietol žalobu podanú právnym zástupcom sťažovateľa na neidentifikovaných macedónskych policajtov za nezákonné zadržanie, únos mučenie, neľudské a ponižujúce zaobchádzanie. 

Konanie o žalobe na náhradu škody proti macedónskemu štátu a ministerstvu vnútra v čase rozhodovania ESĽP nebolo ukončené. 

ESĽP

Aké bolo stanovisko Európskeho súdu pre ľudské práva v tejto kauze?

Vzhľadom na to, že macedónska vláda nedokázala predložiť dostatočné a presvedčivé vysvetlenie udalostí, ESĽP dospel k záveru, že sťažovateľ svoje tvrdenia preukázal nad rozumnú pochybnosť.

Taktiež k záveru, že macedónske orgány prípad dostatočne nevyšetrili. ESĽP zároveň konštatoval porušenie článku 3 Dohovoru v hmotnej časti pokiaľ ide o držanie sťažovateľa v hoteli v Skopje, ako aj vo vzťahu k odovzdaniu agentom na letisku a odvlečeniu do Afganistanu. Zaobchádzanie na letisku vyhodnotil ako mučenie.

„Aj keď ho vykonali príslušníci cudzieho štátu, Macedónsko bolo zaň priamo zodpovedné, pretože americkí agenti konali so súhlasom miestnych úradov, ktoré toto zaobchádzanie uľahčili a nepodnikli žiadne kroky k tomu, aby mu zabránili.“

Ďalej macedónskej vláde vyčítal, že  bez požadovania akýchkoľvek záruk od USA nezamedzila premiesteniu do Afganistanu, čiže sťažovateľa priamo vystavila riziku mučenia a ponižujúceho zaobchádzania v Afganistane.

Porušenie viacerých ustanovení Dohovoru

Zadržaním sťažovateľa v hoteli a mimoriadnym odvlečením do Afganistanu bol podľa ESĽP mimoriadne závažne porušený aj článok 5 Dohovoru zaručujúci právo na osobnú slobodu a bezpečnosť.

ESĽP konštatoval aj porušenie článku 8 a 13 Dohovoru. Pokiaľ ide o porušenie práva na účinný prostriedok nápravy ESĽP uviedol, že hájiteľné tvrdenia o zlom zaobchádzaní neboli v trestnom konaní účinne vyšetrené.

Uvedené podrylo účinnosť akéhokoľvek iného prostriedku nápravy vrátane civilného konania o náhrade škody. Za absencie účinného vyšetrenia udalostí je nárok na náhradu škody iba teoretický a iluzórny a neposkytuje nápravu.

Na ďalšej strane sa v rozhovore dozviete, že zďaleka nejde o prípad ojedinelý, to, ako bude táto zmluva fungovať v Českej republike, ale i to, či naši „mocní,“ naozaj nevedeli, aké dôsledky bude mať v praxi „obranná dohoda,“ v praxi pre občanov Slovenska.

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Pirošíková pre eReport: Prípad z Nemecka, kde vraždili americkí vojaci, znovu poukázal na nevýhodnosť obrannej zmluvy!

Odoberať
Upozorniť na
4 Komentáre
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasovaných
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

KOMENTOVALI STE: