eReport.sk
Ilustračná snímka. Foto: shutterstock

VEĽKÝ MANUÁL pre rodičov. Deti sa vracajú do škôl. Čo potrebujete vedieť!

A je to tu! Po dlhom čase sa konečne otvárajú brány škôl pre deti v materských školách a pre tie, ktoré navštevujú prvý stupeň základných škôl. Budú sa deti musieť testovať? Nosiť v triede rúška? Prinášame vám odpovede na otázky rodičov.

Od pondelka môžu nastúpiť na prvý stupeň základných škôl deti všetkých rodičov. – Foto: shutterstock

Aké podmienky musí spĺňať moje dieťa, aby zajtra mohlo nastúpiť do školy?

Materské školy a prvý stupeň základných škôl budú otvorené pre deti všetkých rodičov. Ide tak o zmenu, kedy doteraz mohli školy navštevovať deti rodičov, ktorí nemohli vykonávať svoju prácu z domu. Otvorené sú tiež špeciálne školy, školy pri zdravotníckych zariadeniach, stredné zdravotnícke školy a stredné školy v posledných ročníkoch. Umožnené je tiež vzdelávanie žiakov, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu, v malých skupinách 5 žiakov a jedného pedagóga.

Musí sa dať dieťa testovať?

Nie. Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov.

Musím sa nechať testovať ja ako rodič? Ako často?

Je potrebné, aby sa dal otestovať aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti. Test zákonných zástupcov platí 7 kalendárnych dní podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

Čo sa stane, ak sa ja ako zákonný zástupca nedám otestovať?

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

Kedy mám nárok na tzv. pandemickú OČR?

Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:

• im bola nariadená karanténa/izolácia,

• ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,

• ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

Čo sa stane, ak nechcem dať dieťa do školy? Budú mu písané absencie? Ako bude vzdelávané?

Rodič, resp. zákonný zástupca, ktorý odmieta dať dieťa do školy, v ktorej bude rozhodnutím ministra školstva od 12. apríla 2021 obnovené školské vyučovanie, môže využiť napríklad možnosť ospravedlniť neprítomnosť žiaka v škole na päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní bez uvedenia dôvodu.

Musia deti v triede nosiť rúška alebo respirátory?

Deti do ukončenia I. stupňa ZŠ majú v zmysle vyhlášky ÚVZ SR č. 133 z 19. marca 2021 výnimku z povinnosti používať respirátor na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov. Na riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) je však v tomto prípade potrebné použiť inú ochrannú pomôcku, napr. rúško alebo šatku.

Výnimku z prekrytia horných dýchacích ciest majú deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení a deti do 6 rokov veku vo všeobecnosti. Pre deti od 3 do 6 rokov však platí dôrazné odporúčanie, aby mali v interiéri, exteriéri mimo intravilánu obce a prostriedkoch hromadnej dopravy prekryté horné dýchacie cesty.

Čo sa stane, ak má učiteľ pozitívny test?

Automaticky sa spúšťa školský semafor, ktorý hovorí, že pokiaľ sa po otvorení objaví v triede alebo škole pozitívny prípad, môže ju uzatvoriť regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa.

Budú sa učiť deti aj v karanténe?

V tomto prípade je potrebné, aby škola v maximálne možnej miere zabezpečila žiakom, ktorí sa z vyššie uvedeného dôvodu nezúčastňujú prezenčnej formy vzdelávania dištančné vzdelávanie.

Zdielať / poslať / tlačiť
Odoberať
Upozorniť na
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

Čítajte viac…

Politika

Správy

Celebrity

Šport