eReport.sk
Illustračné foto: shutterstock

Veľký MANUÁL pred začiatkom vyučovania: Budú deti nosiť rúška? A kedy musia ostať v karanténe?

O pár dní budú naše ratolesti cupitať do školy. Musím ich dať testovať? Ako často? A čo keď bude jeho spolužiak pozitívny. Musí moje dieťa ostať doma v karanténe? Na tieto, ale aj desiatky iných otázok, čo momentálne trápia každého rodiča, prinášame odpovede vo veľkom manuály.

VŠEOBECNÉ

1. Budú sa zatvárať školy?

Nie, podľa nové COVID Automatu aj v prípade zhoršenej epidemiologickej situácie bude prezenčná forma vzdelávania umožnená pre všetky ročníky všetkých druhov škôl vo všetkých farbách okresov. Na rozdiel od minulého roka nebudú môcť riaditelia a zriaďovatelia rozhodnúť o uzavretí celej školy, ale len o prerušení vyučovania v triede alebo v triedach.

2.  Pre koho platí ŠKOLSKÝ SEMAFOR?

Manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR sa vzťahuje na všetky materské, základné a stredné školy, všetky typy špeciálnych škôl, odborné učilištia a praktické školy, jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia (ŠKD, CVČ, ŠJ, VŠJ, ŠI, DC, RC, LVS, CPPPaP a CŠPP) bez ohľadu na zriaďovateľa. Zároveň sa ním riadia aj tzv. nesieťové zariadenia, zapísané v Registri zariadení predprimárneho vzdelávania.

3. Platí ŠKOLSKÝ SEMAFOR aj pre zariadenia, ktoré nie sú v sieti škôl a školských zariadení?

V prípade tzv. nesieťových zariadení sa povinnosť dodržiavať ŠKOLSKÝ SEMAFOR týka tých zariadení, ktoré sú zapísané v Registri zariadení predprimárneho vzdelávania. Všetky ostatné zariadenia, ktoré nie sú v sieti škôl a školských zariadení, sa riadia legislatívou a usmerneniami rezortu zdravotníctva, týkajúcich sa zariadení pre deti a mládež.

4. Aký je rozdiel medzi karanténou a izoláciu? Kto je v izolácii? Kto je v karanténe?

IZOLÁCIA je pre osobu, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19. Izolácia znamená oddelenie a obmedzený pohyb chorej osoby a jej izoláciu v domácom prostredí alebo v karanténnom zariadení, v zdravotníckom zariadení alebo zariadení na tom určenom. Izoláciu vykonáva aj osoba pri vstupe na územie SR zo zahraničia, a to v prípade, že nespĺňa výnimku (plne zaočkovaná osoba) podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR .

KARANTÉNA je pre osobu, ktorá je podozrivá na ochorenie COVID-19, a teda bola označená ako úzky kontakt alebo prejavuje príznaky ochorenia COVD-19. Osoba podozrivá na ochorenie COVID-19 zostane doma alebo v určenom karanténnom zariadení podľa posúdenia typu domácnosti (možnosť zdržiavania sa v samostatnej izbe).

5. Ak je v karanténe osoba zo spoločnej domácnosti zamestnanca školy, zostáva v karanténe aj daný zamestnanec?

Ak je osoba zo spoločnej domácnosti zamestnanca označená ako úzky kontakt a musí absolvovať domácu karanténu, daný zamestnanec karanténu absolvovať nemusí. V prípade, že sa u osoby v karanténe potvrdí  ochorenie COVID-19, zamestnanec ako člen domácnosti tejto osoby musí ísť do karantény.

6. Čo presne znamená, že má dieťa/žiak výnimku z karantény? Idú zaočkovaní žiaci/zamestnanci školy do karantény, ak prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívne testovanou na COVID-19?

Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá:

a)   je najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V
b)   je najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson),
c)   je najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
d)   prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia COVID-19.

Tieto osoby potom, ako prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívne testovanou na COVID-19 do karantény nepôjdu.

7. Čo znamená písomne informovať o výnimke z karantény?

Rodič sa môže dobrovoľne rozhodnúť informovať školu o tom, že jeho dieťa spĺňa podmienky výnimky z karantény, a to  predložením tlačiva „Oznámenie o výnimke z karantény“ (Príloha č. 2 ŠKOLSKÉHO SEMAFORU).

PREVÁDZKOVÉ OTÁZKY

8. Aká je povinnosť nosiť rúška? Sú vo všetkých školách a školských zariadeniach prikázané? Existujú výnimky?

Áno, povinnosť nosiť rúška sa aj naďalej týka všetkých škôl a školských zariadení. Aktuálnu výnimku z povinnosti nosiť rúško majú deti do 6 rokov, deti v materských školách, deti, plniace povinné predškolské vzdelávanie v registrovaných nesieťových zariadeniach, žiaci so závažnými poruchami autistického spektra, žiaci so sluchovým postihnutím alebo so stredným a ťažkým mentálnym postihnutím a pedagógovia týchto žiakov. Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest naďalej upravuje aktuálne platná vyhláška ÚVZ SR, ktorá je dostupná na webovej stránke: https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_237.pdf.

9.  Je potrebné vyčleniť aj tento rok miestnosť na izoláciu v škole alebo v školskom zariadení?

Áno, izolačnú miestnosť je potrebné zriadiť aj tento rok. Izolačná miestnosť, ktorá slúži na umiestnenie osoby s príznakmi ochorenia COVID-19 alebo iného infekčného ochorenia, by mala mať rozlohu min. 15m2 a priame vetranie. Potom, ako osoba s príznakmi infekčného ochorenia miestnosť opustí, je nutné miestnosť dôkladne vydezinfikovať a vyvetrať podľa usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR.

10.  Čo je potrebné urobiť, ak bolo riaditeľovi, resp. učiteľovi oznámené, že dieťa bolo pozitívne testované na COVID-19?

Po potvrdení prípadu COVID-19 v škole prechádza škola do oranžovej fázy ŠKOLSKÉHO SEMAFORU. Bližšie inštrukcie nájdete v ŠKOLSKOM SEMAFORE, v kapitole Oranžová fáza.

11.  Čo je potrebné urobiť, ak učiteľ oznámil v piatok, že bol pozitívne testovaný na COVID-19 a celý týždeň vyučoval rôzne triedy?

Žiaci a zamestnanci, ktorí boli v úzkom kontakte v priebehu 2 dní predchádzajúcich dňu testovania pozitívnej osoby na ochorenie COVID-19, prerušia dochádzku do školy/zamestnania, okrem osôb, ktoré si uplatňujú výnimku z karantény (plne zaočkovaní a osoby, ktoré preukázateľne prekonali COVID za posledných 180 dní). Škola následne prechádza do Oranžovej fázy a postupuje podľa ŠKOLSKÉHO SEMAFORU, kapitola Oranžová fáza.

Pokračovanie na ďalšej strane…


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Veľký MANUÁL pred začiatkom vyučovania: Budú deti nosiť rúška? A kedy musia ostať v karanténe?

Aktuálne

Čítajte viac…

Politika

Správy

Celebrity

Šport

Zaujímavosti