eReport.sk
Foto: tasr

Slovensku hrozia žaloby od eurokomisie! Porušili sme toho viac

Európska komisia (EK) v rámci pravidelného mesačného balíka súdnych rozhodnutí o porušení európskej legislatívy zaslala v piatok Slovensku viacero odôvodnených stanovísk. Ak na ne slovenská strana včas nezareaguje, hrozí jej žaloba na Súdnom dvore Európskej únie.

V oblasti spravodlivosti EK v piatok zaslala odôvodnené stanoviská Chorvátsku, Litve a Slovensku a formálnu výzvu Bulharsku v súvislosti s ich vnútroštátnymi predpismi, ktoré porušujú legislatívu EÚ týkajúcu sa práv zakotvených v balíku cestovných služieb.

Oslabujeme práva spotrebiteľov

Po vypuknutí koronakrízy došlo k rušeniu cestovných poriadkov a cestujúci majú podľa smernice právo na vrátenie peňazí za zrušené cestovanie. Počas pandémie však viacero členských štátov prijalo vnútroštátne pravidlá, ktoré organizátorom balíkov cestovných služieb umožňujú vydávať náhradné cestovné poukazy namiesto vrátenia peňazí za zrušené zájazdy, alebo odložiť refundáciu na neskôr, ako je 14-denné obdobie stanovené smernicou. Tieto vnútroštátne pravidlá porušujú ustanovenia smernice a oslabujú práva spotrebiteľov. V júli EK začala v tejto veci konanie voči desiatim členským štátom. Chorvátsko, Litva a Slovensko však neupravili svoje právne predpisy, a preto eurokomisia pokračuje v ďalšej fáze právneho konania. Ak uvedené krajiny do dvoch mesiacov nezareagujú na odôvodnené stanoviská, EK ich môže zažalovať na Súdnom dvore EÚ.

Nesprávne transponovanie ustanovenia o emisiách

V oblasti životného prostredia a rybolovu EK vyzvala Slovensko, aby zosúladilo svoje vnútroštátne právne predpisy so smernicou o priemyselných emisiách, ktorá ustanovuje pravidlá o predchádzaní alebo znižovaní uhlíkových emisií do ovzdušia, vody a pôdy. Komisia upozornila, že SR nesprávne transponovala niektoré ustanovenia smernice, preto do Bratislavy zaslala formálnu výzvu. Slovensko má dva mesiace na to, aby odpovedalo na list EK, inak exekutíva EÚ prikročí k ďalšiemu kroku, ktorým je vydanie odôvodneného stanoviska.

Problém je aj v oblasti radiačnej ochrany

V oblasti energetiky eurokomisia zaslala Rumunsku, Slovensku a Slovinsku formálnu výzvu – a odôvodnené stanovisko Švédsku – a žiada o úplné zavedenie revidovanej smernice EÚ v oblasti radiačnej ochrany do ich vnútroštátnych právnych predpisov. Všetky členské štáty boli povinné transponovať túto smernicu do februára 2018, podľa EK to však štyri uvedené krajiny neurobili úplne. Smernica, ktorou sa modernizujú a konsolidujú právne predpisy EÚ o radiačnej ochrane, ustanovuje základné bezpečnostné normy na ochranu širokej verejnosti, pracovníkov a pacientov pred nebezpečenstvami vyplývajúcimi z vystavenia ionizujúcemu žiareniu. Zahŕňa aj ustanovenia o havarijnej pripravenosti a reakcii na havárie, ktoré sa posilnili po jadrovej havárii vo Fukušime. Dotknuté členské štáty majú dva mesiace na to, aby odpovedali na argumenty eurokomisie. V opačnom prípade môže EK rozhodnúť o zaslaní odôvodnených stanovísk Rumunsku, Slovensku, Slovinsku a o žalobe na Švédsko na Súdnom dvore EÚ.

Zdroj: tasr, foto: tasr/ap


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Slovensku hrozia žaloby od eurokomisie! Porušili sme toho viac

Čítajte viac…

Politika

Správy

Celebrity

Šport

Zaujímavosti