eReport.sk
Sudca Krajského súdu v Bratislave Peter Šamko.
Sudca Krajského súdu v Bratislave Peter Šamko. Foto: eReport

Šamko sa nestačí čudovať: NAKA chce vypočúvať sudcu za rozhodnutie o väzbe „čurillovcov“!

Sudca Krajského súd v Bratislave Peter Šamko v najnovšom blogu opisuje, ako v súčasnosti podľa neho prebieha kriminalizácia sudcu prostredníctvom trestného činu ohýbania práva. Malo by konkrétne ísť o sudcu z Okresného súdu Bratislava III., ktorý rozhodoval v známej veci o vzatí do väzby vyšetrovateľov NAKA, mediálne známych ako „čurillovci“.

„Ide o pres­kú­ma­va­nie je­ho me­diál­ne zná­me­ho roz­hod­nu­tia o vza­tí ob­vi­ne­ných vy­šet­ro­va­te­ľov do väz­by (vec vy­šet­ru­je sí­ce NA­KA Stred, ale pred­sa len NA­KA, te­da zlož­ka po­lí­cie, kto­rej príslušníkmi sú aj ob­vi­ne­ní vy­šet­ro­va­te­lia, čo už sa­mé oso­be len ťaž­ko pres­ved­či ob­jek­tív­ne­ho po­zo­ro­va­te­ľa, že by vy­šet­ro­va­nie moh­lo byť ne­zau­ja­té),“ tvrdí Šamko v blogu zverejnenom na portáli pravnelisty.sk.

Práv­ne podľa Šamka ide o nez­my­sel­nú žia­dosť

K rozsudku existuje vždy aj odôvodnenie, čo je podľa Šamka dokument, ktorý má vyšetrovateľom stačiť, lebo v opačnom prípade by cez trestný čin ohýbania práva mali nástroj na to, ako ovplyvňovať rozhodnutia konkrétnych sudcov. „Už na pr­vý poh­ľad za­uj­me, že vyšetrovateľ chce vy­po­čú­vať sud­cu ako po­doz­ri­vú oso­bu pred za­ča­tím tres­tné­ho stí­ha­nia k spôsobu a prie­be­hu ko­na­nia ako sud­cu pre príp­rav­né ko­na­nie ako aj dô­vo­doch roz­hod­nu­tia o vza­tí do väz­by (ku ko­na­niu a roz­hod­nu­tiu o vä­zob­nom stí­ha­ní ob­vi­ne­ných a v tom­to ko­na­ní ozna­mo­va­te­ľov). Nech­cem sa ni­ko­ho dot­knúť, ale práv­ne ide o nez­my­sel­nú žia­dosť,“ konštatuje Šamko.

Podľa krajského sudcu si vyšetrovatelia dokonca zle vysvetľujú úlohu sudcu v celom systéme: „Sud­ca tu nie je na to, aby do­da­toč­ne vo svo­jej vý­po­ve­di vy­svet­ľo­val vy­šet­ro­va­te­ľo­vi, či oznamova­te­ľom svo­je roz­hod­nu­tie, res­pek­tí­ve spô­sob svoj­ho uva­žo­va­nia ale­bo ko­na­nia (napríklad pre­čo roz­ho­dol o vza­tí do väz­by a nie o nev­za­tí a po­dob­ne), prí­pad­ne, aby tak­to dodatoč­ne dot­vá­ral svo­je roz­hod­nu­tie o iné, či ďal­šie dô­vo­dy. Úlo­hou sud­cu nie je ani polemizovať s ar­gu­men­tá­ciou ozna­mo­va­te­ľov uve­de­nou v tres­tnom ozná­me­ní a pres­vied­čať vo svo­jej vý­po­ve­di vy­šet­ro­va­te­ľa, že je nes­práv­na.“

Polícia nemusí súhlasiť s rozsudkom

Podľa Šamka je na celom prípade problematické hlavne to, že polícia, resp. vyšetrovatelia NAKA by pri rešpektovaní týchto praktík mohli začať trestné stíhanie hocikedy, kedy by nesúhlasili s rozsudkom, čo je v našom právnom systéme neakceptovateľné.

Nedávne zavedenie trestného činu ohýbania práva teda autor zjavne považuje za pochybné. „Zave­de­nie tres­tné­ho či­nu ohý­ba­nia prá­va pod­ľa § 326a Tr. zák. do Tres­tné­ho zá­ko­na (pred vy­še ro­kom) bo­lo spre­vá­dza­né vý­raz­ný­mi po­chyb­nos­ťa­mi, či ten­to trest­ný čin ne­bu­de vy­uží­va­ný na ši­ka­nu sud­cov a či ne­bu­de slú­žiť na to, aby po­lí­cia (na­mies­to od­miet­nu­tia tres­tné­ho ozná­me­nia) ne­za­ča­la ko­nať len pre­to, že sa s ne­ja­kým roz­hod­nu­tím kon­krét­ne­ho sud­cu nes­to­tož­ňu­je a aby tak „tres­ta­la“ sud­cu za je­ho pos­tup, či práv­ny ná­zor. Vy­ze­rá to tak, že tie­to oba­vy bo­li opodstatne­né a po­kiaľ ne­bu­de ten­to trest­ný čin vy­pus­te­ný z Tres­tné­ho zá­ko­na, bu­de nut­né si zvy­kať, že „nes­prá­ne“ roz­hod­nu­tia (práv­ny ná­zor) sud­cov bu­dú cez to­to us­ta­no­ve­nie kriminalizo­va­né, res­pek­tí­ve pros­tred­níc­tvom ve­de­nia tres­tných ko­na­ní pre ten­to trest­ný čin bu­de dá­vať po­lí­cia sud­com ná­vod, ako si pred­sta­vu­je „správ­ny“ vý­klad prá­va, „správ­nu“ rozhodova­ciu čin­nosť sú­dov a ako by už sud­co­via cel­kom ur­či­te roz­ho­do­vať ne­ma­li,“ vyjadril sa krajský sudca.

Povinnosť sudcu pred vyšetrovateľom?

„Bu­de te­raz po­vin­nos­ťou sud­cu vy­svet­ľo­vať svo­je roz­hod­nu­tia po­lí­cii v tres­tnom ko­na­ní v pozícii po­doz­ri­vej oso­by, a to aj na­priek to­mu, že ob­sa­hu­jú od­ôvod­ne­nie? Ne­mal by sud­ca, pre is­to­tu, naj­skôr pre­kon­zul­to­vať svoj bu­dú­ci pro­ces­ný pos­tup a spô­sob roz­ho­do­va­nia vo ve­ci s po­lí­ciou? A vô­bec, na­ma­la by po­lí­cia pri roz­ho­do­va­ní rov­no nah­ra­diť sú­dy?,“ pýta sa Šamko na záver a so značnou dávkou irónie.

Mohlo by vás zaujímať:

  1. Prezident Policajného zboru Štefan Hamran.
  2. Zľava Roman Mikulec a Maroš Žilinka.
  3. Jeden z kvarteta trestne stíhaných vyšetrovateľov NAKA, Pavol Ďurka.
  4. NAKA
  5. NAKA


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Šamko sa nestačí čudovať: NAKA chce vypočúvať sudcu za rozhodnutie o väzbe „čurillovcov“!

2 Komentáre
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasovaných
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

Čítajte viac…

Politika

Správy

Šport

Zaujímavosti