tuzla evden eve nakliyat Elexbet Elexbet giris Hiltonbet Tulipbet Bahis Rehberi
eReport.sk
právni zástupcovia TV Markíza zľava Tomáš Kamenec a Daniel Lipšic
Na snímke vpravo Daniel Lipšic. Foto: tasr

Lipšica dobieha minulosť: Zoroslav Kollár pripomenul Ústavnému súdu jeho výroky!

Podnikateľ Zoroslav Kollár podal na Ústavný súd ďalšiu sťažnosť, v ktorej namieta zaujatosť celej špeciálnej prokuratúry. Prečo to robí? Pre výroky Daniela Lipšica z minulosti, ktorý je dnes šéfom práve Úradu špeciálnej prokuratúry, upozornil vo štvrtok web Denníka N s tým, že predmetnú sťažnosť podnikateľa Z. Kollára zverejnil web sudcu Petra Šamka Právne listy. Ako Denník N pripomína, Z. Kollár už s jednou sťažnosťou na Ústavnom súde neuspel, pričom o nej rozhodoval predseda súdu Ivan Fiačan.

Český advokát Tomáš Sokol vo svojom článku na portáli Právne listy zoširoka odborne analyzuje všetky aspekty možnej zaujatosti špeciálnej prokuratúry, ktorú namieta Zoroslav Kollár. Pripomína, že jeho prípad je živou vecou a zdôrazňuje, že požiadavka na nezaujatosť sa rovnako ako sudcu týka aj prokurátora.

Advokát pripomína, že Lipšic svoje výroky nikdy nepoprel

„Nadriadený pro­ku­rá­tor, v pos­ta­ve­ní vedúceho pro­ku­rá­to­ra, môže celkom legálne ovplyvňovať roz­ho­do­va­nie svojich podriadených, môže im konkrétny prípad odobrať a poveriť je­ho riešením iné­ho pro­ku­rá­to­ra,“ spresňuje Sokol vo svojej analýze v súvislosti so šéfom špeciálnych prokurátorov Lipšicom.

Rozoberá aj konkrétne výroky Lipšica o Z. Kollárovi. „Bu­dú­ci špeciálny pro­ku­rá­tor úto­čil na konkrét­nu oso­bu pána JUDr. Zo­ros­la­va Kollá­ra, neskôr obvineného, minimálne nižšie uve­de­ný­mi vý­ro­kmi. Dodávam, že citácie vý­rokov som získal s riadne ozna­če­ných zdrojom, a teda ne­mám dôvod neveriť v ich autenticitu. A to o to viac, že pán špeciálny pro­ku­rá­tor tie­to vý­ro­ky nik­dy nepoprel. Skôr nao­pak. Je nutné pripomenúť, že niektoré z vý­rokov boli vy­slo­ve­né pred tým, než bol špeciálny pro­ku­rá­tor zvolený do tejto funkcie. Ale tým, že sa podobne vyjadroval aj po svojom zvolení, zo všetkých svojich výrokov urobil pokračujúci skutok, z čoho treba vychádzať aj pri skúmaní toho, či je dôvod k legálnym pochybnostiam o nezaujatosti,“ píše advokát.

O Z. Kollárovi vždy hovoril ako o mafiánovi

A na aké výroky sa Sokol odvoláva? Nuž je toho viac, čo mal v súvislosti s osobou Zoroslava Kollára Lipšic povedať. Už v roku 2004 tvrdil budúci špeciálny prokurátor o Z. Kollárovi, že súdny spor, ktorý vedie, je príkladom konkurznej mafie. Podobne v článku agentúry SITA s názvom „Žaloby v kauze SCP Ružomberok vykazujú znaky špekulácií ,“ rovnaký autor tvrdí, že za žalobami vidí „biele goliere“, pričom za významného predstaviteľa „bielych golierov“ označil Lipšic Z. Kollára. A to s dodatkom, že zmanipulované spory boli jeho doménou. „V roz­ho­vo­re pre Pos­toj TV uviedol, že JUDr. Kollár bol v mno­hých prípadoch kon­kur­znej ma­fie za­ple­te­ný, čo doplnil informáciou, že k to­mu­to záveru dospel, keď na Mi­nis­ter­stve spra­vodl­nos­ti SR (zrejme ako minister) riešil prípady kon­kur­znej ma­fie,“ pripomína vyhlásenia Lipšica český advokát.

Na snímke Zoroslav Kollár v roku 2016. – Foto: profimedia

A pokračoval tým, že pripomenul výrok Lipšica pre Aktuality z 3. decembra 2009. Dnes už expolitik a exminister tvrdil, že Z. Kollár má konexie na súdy a jeho záujmy stretávajú so záujmom inej osoby. „V po­dob­nom du­chu pok­ra­čo­val budúci špeciálny pro­ku­rá­tor aj ďalej, keď na svojom facebookovom účte 24. marca 2020 uverejnil sta­tus s nadpisom ´Je Zo­ros­lav Kollár ma­fián?´. Pretože v tom čase bol autor ešte ad­vo­kát, bol na základe sťažnosti vy­zvaný k vyjadreniu. Na výzvu predsedníčky revíznej komisie SAK výslovne uviedol, že Zo­ros­lav Kollár je ma­fián, s je­ho me­nom sa stretol v súvislosti s preverovaním a vyšetrovaním tzv. kon­kur­znej ma­fie. K to­mu dodal, že ozna­če­ní takýchto osôb, a­ko u ma­fiánov pokladá za dôvodné a oprávnené a nie je ochotný sa ospravedlniť,“ podčiarkol Sokol.

Právnik upozorňuje na ústavné práva podnikateľa

„Dňa 28. 10. 2020 kvi­to­val zadržanie pána JUDr. Kollá­ra tvrdením, že bol zadržaný je­den z najvplyvnejších bielych golierov na Slo­ven­sku a že je zrejme po prvýkrát za 30 rokov šan­ca vyčistiť Augiášov chliev. K tomu dodávam, že po­jem ´bie­ly golier´ ne­má znamenať typickú súčasť ustrojenia dotknutej oso­by, ale je v podstate syn­onymum zlo­čin­ca, ktorý svoje zlo­či­ny pácha v ob­le­ku a s bielym golierom. Po­zo­ru­hod­ný je potom vý­rok me­no­va­né­ho zo dňa 1. 2. 2021, vyslovený v rám­ci verejného výsluchu kan­di­dátov na fun­kciu špeciálneho pro­ku­rá­to­ra. V ňom, v tom čase už stíhaného pána JUDr. Kollá­ra, ozna­čil za vý­znam­né­ho predstaviteľa organizova­nej kri­mi­na­li­ty,“ uviedol ešte advokát.

A dodal: „Na ad­re­su takýchto vý­rokov možno predovšetkým uviesť, že ne­zá­vis­le na tom, kým boli vyslovené, boli vyrieknuté súvislosti spôsobilé porušiť prá­vo JUDr. Zo­ros­la­va Kollá­ra prá­va na ochra­nu osob­nos­ti, ktoré up­ra­vu­je § 11 občianskeho zákonníka. Pritom prá­vo na ochra­nu dôstojnosti je podľa čl. 10 Lis­ti­ny základných práv a slobôd ústavným právom. Podobne možno uvažovať o po­ru­še­ní prá­va chráneného Zmlu­vou o ochrane ľudských práv a základných slobôd.“

Celý obsiahly článok českého advokáta Tomáša Sokola nájdete na portáli Právne listy.


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Lipšica dobieha minulosť: Zoroslav Kollár pripomenul Ústavnému súdu jeho výroky!

Čítajte viac…

Politika

Správy

Celebrity

Šport

Zaujímavosti

cialis
findik haber oku